API-licensaftale

API-licensaftale


Ved at bruge API’en, eller give tilladelse til individuel brug af API’en, indvilliger du i at være bundet af denne aftale. Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed, organisation eller en anden retlig enhed (en “enhed”), accepterer du betingelserne i denne aftale for denne enhed og svarer til Grano Oy, at du har bemyndigelsen til at binde en sådan enhed til denne aftale, hvormed termerne “licenstager”, “du”, “dig” eller et relateret term med stort bogstav heri skal henvise til en sådan enhed. Hvis du ikke har en sådan bemyndigelse, eller hvis enheden ikke indvilliger i denne aftale, må du ikke acceptere denne aftale, og enheden må ikke bruge API’en.

 1. DEFINITIONER

Med henblik på denne aftale skal termer med store bogstaver have de betydninger, der er angivet herunder.

“Intellektuelle ejendomsrettigheder” betyder patenter, opfindelser, ophavsrettigheder, varemærker, domænenavne, handelshemmeligheder, know-how og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

“Fortrolige oplysninger” skal betyde alle oplysninger leveret til licenshaveren af Grano Oy, herunder API’en, alle dokumenter, materialer og andre materialer afmærket som værende fortrolige, eller som bør anses for at være fortrolig, uanset hvordan eller i hvilken form oplysninger leveres, eller hvordan modtageren ellers kan komme i kontakt med dem.

“Mærker” betyder varemærkerne tilhørende Grano Oy (f.eks. SokoPro) og logoer gjort tilgængelige til brug i forbindelse med API’erne i henhold til denne aftale.

“API” betyder en API og eventuel medfølgende eller relateret dokumentation, kildekode, eksekverbare apps og andre materialer.

“Apps” betyder web- eller andre softwaretjenester eller apps udviklet af licenshaveren, der anvender eller interagerer med API’en.

“Appmarked” betyder enhver markedsplads eller anden aggregator eller offentligt datalager af kode eller apps.

 1. ADGANGSRET

2.1 Denne aftale regulerer licenshaverens rettigheder til at bruge API’en med henblik på at udvikle og implementere apps.

2.2 Genstand for denne aftale, herunder begrænsninger angivet i dens afsnit 3, tildeler Grano Oy licenshaveren, til licenshaverens interne forretningsformål, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, verdensomspændende og ikke uigenkaldelig rettighed i perioden til at anvende API’en til at udvikle og implementere apps.

 1. BEGRÆNSNINGER OG ANSVAR

3.1 Licenshaveren skal overholde alle begrænsninger fastsat i denne aftale og de generelle API-retningslinjer i alle anvendelser af API’en. Licenshaveren skal også overholde alle begrænsninger fastsat i denne aftale i alle anvendelser af mærker. Hvis Grano Oy efter eget skøn mener, at licenshaveren har overtrådt eller forsøgt at overtræde en eller flere betingelser i denne aftale, kan licensen tildelt i overensstemmelse med denne aftale blive midlertidigt eller permanent tilbagekaldt, med eller uden varsel til licenshaveren.

3.2 For at bruge API’en skal licenshaveren opnå API-brugeroplysninger (“token”) fra Grano Oy. Licenshaveren må ikke dele eller på anden måde videregive sit token til nogen tredjepart. Licenshaveren skal opbevare dette token og alle loginoplysninger sikkert samt bruge tokenet som licenshaverens eneste måde at tilgå API’en på.

3.3 Licenshaverens apps må ikke i betydelig grad reproducere produkter eller tjenester tilbudt af Grano Oy i forbindelse med SokoPro, herunder, uden begrænsning, funktioner eller klienter på platforme (såsom iOS eller Android), hvor Grano Oy tilbyder sin egen klient eller funktion. Apps må ikke bruge eller tilgå API’en for at overvåge tilgængeligheden, ydeevnen eller funktionaliteten af nogen API eller en tjeneste eller med henblik på anden lignende benchmarking.

3.4 Apps må ikke, på nogen måde, vise nogen form for reklamer.

3.5 Licenshaveren må ikke publicere apps på noget appmarked, der ikke publiceres i identisk form på Grano Oy-markedspladsen.

3.6 Licenshaveren må under ingen omstændigheder, gennem apps eller på anden vis, ompakke eller gensælge API’en. Licenshaveren må ikke bruge API’en på nogen måde, der underminerer eller potentielt kan underminere sikkerheden af API’en eller andre data eller oplysninger, der lagres eller overføres ved hjælp af tjenesten. Derudover skal licenshaveren ikke, og ikke forsøge at: (a) forstyrre, modificere eller deaktivere nogen funktioner, funktionaliteter eller sikkerhedskontroller af API’en, (b) bekæmpe, undgå, forbigå, fjerne, deaktivere eller på anden vis omgå nogen beskyttelsesmekanismer for API’en, eller (c) foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller forsøge at afkode kildekode, grundlæggende idéer, algoritmer, struktur eller organisatorisk form fra API’en.

3.7 Licenshaveren anerkender, at licenshaveren er den eneste ansvarlige, og at Grano Oy ikke har nogen form for ansvar for nogen tredjeparter, for indholdet, udviklingen, driften, supporten eller vedligeholdelsen af apps.

3.8 Licenshaveren skal overholde de tekniske og politikimplementerede begrænsninger for API’en samt restriktionerne for denne aftale i udviklingen og implementeringen af apps. Uden at begrænse føromtalte skal licenshaveren ikke overtræde nogen definerede hastighedsbegrænsninger ved opkald eller anden anvendelse af API’en.

 1. MODIFIKATIONER

Licenshaveren anerkender og aftaler, at SokoPro kan modificere denne aftale, API’en, de generelle API-politikker og privatlivspolitikken for Grano Oy fra tid til anden (en “modifikation”). Licenshaveren vil blive underrettet om en modifikation af denne aftale, API’en eller de generelle API-politikker skriftligt. Alle andre modifikationer kan kommunikeres gennem eventuelle websites, der ejes eller drives af Grano Oy, eller gennem en form for direkte kommunikation til licenshaveren. Licenshaveren accepterer yderligere, at sådanne modifikationer kan implementeres når som helst og uden varsel til licenshaveren. Licenshaveren skal, inden for tredive (30) dage fra datoen for den første varsel om modifikation(er) (eller sådan kortere tidsperiode specificeret i underretningen om modifikation(er)) (“overensstemmelsesperiode”) indvillige i sådan(ne) modifikation(er) ved at implementere og anvende den nyeste version af API’en og eventuelle ændringer af apps, der kan være påkrævet som et resultat af sådan(ne) modifikation(er). Licenshaveren forstår, at en modifikation kan have en negativ virkning på apps. Grano Oy skal ikke have nogen form for ansvar over for licenshaveren eller nogen bruger af licenshaverens apps, hvad angår sådanne modifikationer eller eventuelle negative virkninger som et resultat fra sådanne modifikationer. Licenshaverens fortsatte brug af API’en efter overensstemmelsesperioden skal udgør bindende accept af de(n) udstedte modifikation(er).

 1. EJERSKAB

Denne aftale skal ikke påvirke nogen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, parterne havde, inden denne aftale trådte i kraft, og parternes rettigheder til f.eks. dokumenter, software og/eller dele deraf ændres ikke som et resultat af, at parterne indsender disse til hinanden med henblik på aftalen.

 1. SUPPORT

Denne aftale giver ikke licenshaveren ret til nogen support til API’en, med mindre licenshaveren laver separate aftaler med Grano Oy om denne support.

 1. FORTROLIGHED

Licenshaveren kan få adgang til fortrolige oplysninger. Licenshaveren må kun bruge fortrolige oplysninger i det nødvendige omfang for at udøve licenshaverens rettigheder i henhold til denne aftale. Licenshaveren er underlagt de udtrykkelige tilladelser angivet heri og må dermed ikke videregive fortrolige oplysninger til en tredjepart uden en forudgående udtrykkelig tilladelse fra Grano Oy, forsynet skriftligt. Uden at begrænse nogen anden af licenshaverens forpligtelser i henhold til denne aftale indvilliger licenshaveren i, at vedkommende vil beskytte fortrolige oplysninger mod uautoriseret brug eller videregivelse på samme måde, som licenshaveren ville beskytte sine egne fortrolige oplysninger og intellektuelle ejendomsrettigheder af en lignende type og under nogen omstændighed med ikke mindre end en rimelig grad forsigtighed.

 1. GARANTIFRASKRIVELSE

ALLE FUNKTIONER AF TJENESTERNE OG API’EN, HERUNDER ALLE SERVER- OG NETVÆRKSKOMPONENTER, LEVERES “SOM DE ER” OG “SOM TILGÆNGELIGE” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER I DET STØRSTE OMFANG TILLADT AF LOVEN, OG GRANO OY FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI, BÅDE UDTRYKKELIG OG IMPLICIT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE IMPLICITTE GARANTIER AF SALGBARHED, TITEL, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. DU ANERKENDER, AT GRANO OY IKKE GARANTERER, AT API’EN VIL VÆRE UAFBRUDT, UDENE FORSINKELSE, SIKKER, FEJLFRI ELLER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDEN ONDSINDET SOFTARE, OG INGEN OPLYSNINGER ELLER RÅD GIVET TIL DIG AF GRANO OY SKAL UDGØRE NOGENE GARANTI, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE AFTALE.

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL INGEN PART AF DENNE AFTALE, ELLER DERES AFFILIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER ELLERE LICENSGIVERE, VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DEN ANDEN PART AF DENNE AFTALE ELLER NOGEN TREDJEPART FOR MISTEDE FORTJENESTER, MISTET SALG ELLER FORRETNING, MISTET GOODWILL LELER FOR NOGEN TYPE INDIREKTE ELLER RESULTERENDE TAB ELLER SKADE, ELLER NOGET ANDET TAB ELLER NOGEN SKADE PÅDRAGET AF EN SÅDAN PART ELLER TREDJEPART I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER API’EN, UANSET OM EN SÅDAN PART ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR ELLER KAN HAVE FORUDEET EN SÅDAN SKADE.

9.2 UANSET NOGET MODSTRIDENDE I DENNE AFTALE SKAL GRANO OYS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR LICENSHAVEREN, DER MÅTTE OPSTÅ AF DENNE AFTALE, VÆRE BEGRÆNSET TIL ET HUNDREDE EURO (€100,00). ENHVER REKLAMATION, DER MÅTTE OPSTÅ AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, SKAL FREMSÆTTES INDEN FOR ÉT (1) ÅR EFTER DEN FØRSTE BEGIVENHED ELLER HÆNDELSE, DER FORÅRSAGER REKLAMATIONEN.

9.3 De førnævnte ansvarsbegrænsninger i afsnit 9.1 og 9.2 gælder ikke for skade forårsaget af forsætlige handlinger, grov forsømmelse eller overtrædelse af kontraktmæssige betingelser vedrørende fortrolighed specificeret i afsnit 7.

 1. SKADESERSTATNING

Licenshaveren er ansvarlig for eventuelle handlinger, reklamationer, sagsanlæg samt andre stridighed fremlagt af tredjeparter mod Grano Oy og skaden, kompensationerne samt andre udgifter (herunder, men ikke begrænset til repræsentanternes rimelige udgifter) for Grano Oy vedrørende, relateret til eller baseret på et brud af en forpligtelse, repræsentation, garanti, aftale eller anden bestemmelse i denne aftale af licenshaveren eller noget andet anliggende, som licenshaveren udtrykkeligt har indvilliget i at være ansvarlig for i medfør af denne aftale, eller udtrykkeligt brugen eller anvendelsen af API’en.

 1. PERIODE OG OPHØR

Denne aftale skal begynde, så snart licenshaveren har accepteret den, og skal forblive i kraft, indtil den ophører i medfør af dette afsnit 11. Hver part må opsige denne aftale når som helst, af hvilken som helst årsag, eller uden begrundelse. Ethvert ophør af denne aftale skal også være et ophør af licenserne tildelt til licenshaveren i forbindelse hermed. Ved opsigelse af denne aftale af en eller anden grund skal licenshaveren ophøre med at bruge alle kopier af materialer, der er givet i licens i medfør af denne aftale, og levere dem tilbage til Grano Oy eller destruere og fjerne dem fra alle computere, harddiske, netværk og andre lagringsmedier, og det samme gælder for eventuelle fortrolige oplysninger i licenshaverens besiddelse, og denne skal certificere skriftligt til Grano Oy, at sådanne handlinger er forekommet. Afsnit 3, 4, 5, 7–15 og 17 skal fortsætte efter ophøret af denne aftale.

 1. TILDELING; HEL AFTALE; REVISIONRE

13.1 Licenshaveren må ikke tildele hele eller en del af denne aftale uden Grano Oys forudgående skriftlige samtykke, hvis samtykke ikke vil være urimeligt tilbageholdt. Grano Oy kan, uden samtykke fra licenshaveren, tildele denne aftale til hvilken som helst affilieret virksomhed eller i forbindelse med hvilken som helst fusionering eller salget af virksomheden, såfremt en sådan efterfølgende ejer indvilliger i at opfylde sine forpligtelser i medfør af denne aftale.

13.2 Denne aftale udgør alt det, parterne har aftale om dette anliggende og skal erstatte eventuelle tidligere aftaler, tilbud, forpligtelser eller andre tilkendegivelser af vilje vedrørende aftalens genstand.

 1. ADSKILLELIGHED

Hvis en betingelse i denne aftale er ugyldig eller uigennemførlig, skal det ikke have nogen virkning på de andre betingelser i aftalen.

 1. PARTERNES FORHOLD

Hver part vil handle på sine egne vegne og på egen konto. Ingen af parterne har retten til lave forpligtelser, der binder den anden part.

 1. UNDERRETNINGER

Alle underretninger, der tilhører aftalen, skal kommunikeres skriftligt på finsk. Underretninger skal sendes med privat kurertjeneste, anbefalet post, fax eller e-mail til kontaktpersonerne specificeret af parterne, eller til kontaktpersoner specificeret af en part skriftligt på en senere dato. Hvis der sendes en underretning med anbefalet post, skal det formodes, at den er blevet modtaget af adressaten inden for fem dage fra afsendelsesdatoen. Hvis der sendes en underretning via fax eller e-mail, formodes det, at den er blevet modtaget dagen efter afsendelsen, såfremt der er modtaget en anerkendelse ved dens ankomst. Hvis der sendes en underretning via privat postkurertjeneste, skal det formodes, at den er blevet modtaget, når den er blevet leveret til modtageren med en anerkendelse af modtagelse.
Begge parter er forpligtet til at underrette den anden part om ændringer i deres førnævnte kontaktoplysninger uden forsinkelse.

 1. GÆLDENDE LOV

Denne aftale skal høre under den finske lov med undtagelse af dens lovkonfliktregler. Eventuelle tvister, der opstår af denne aftale, skal løses af Helsinki byret.