Kasutustingimused

 1. Üldist

Need üldised kasutustingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Grano Oy (edaspidi: Grano) arendatava ja pakutava SokoPro teenuse kasutamisele.

Kasutaja peab tingimused enne SokoPro teenuse kasutamist hoolikalt läbi lugema. Tingimused kehtivad kõigile SokoPro teenuses toimuvatele kasutajatoimingutele. Kasutaja lubab tingimusi täita olenemata sellest, millist seadet ta SokoPro teenusele juurdepääsuks kasutab. Kui kasutaja nende tingimustega ei nõustu, pole SokoPro teenuse kasutamine lubatud.

Tingimustes sätestatakse SokoPro teenusega seonduvate osaliste õigused ja kohustused. Lisaks sellele tuleb SokoPro teenuse kasutamisel täita kõiki muid võimalikke tingimusi, mille Grano on kehtestanud ja avaldanud ettevõtte veebisaidil http://www.sokopro.com/ (nt Grano privaatsusavalduse ja küpsiste kasutamise põhimõtete tingimused). Kui tingimused ja eelmainitud tingimused on vastuolulised, käsitletakse ülimuslikuna käesolevaid tingimusi.

 1. Pääsuõigus ja kasutaja rollid SokoPro teenuses

SokoPro teenuse kasutamine eeldab registreerimist ning Grano nõutud isikuandmete ja muu tuvastusteabe esitamist, enne kui luuakse SokoPro teenuse kasutaja ID ja parool (edaspidi ühiselt: kasutaja ID) ja teenuse kasutamine võib alata. Kasutaja ei tohi avaldada oma kasutaja ID-d teistele isikutele. Kasutaja kinnitab, et esitab registreerimise hetkel tõest teavet, ja lubab teavet ajakohasena hoida. Grano pole kohustatud SokoPro teenuse kasutaja registreerimisel kontrollima, kas asjaomasel isikul on õigus esindada mõnda ettevõtet või kogukonda.

SokoPro klienditoe ja tarkvaraarendaja rollid on järgmised:

 • Klienditugi vastutab SokoPro tehnilise toe eest.
 • SokoPro tarkvaraarendajad vastutavad toote hoolduse ja arendamise eest.
 • Klienditugi võib tellijaga sõlmitud kokkuleppe põhjal lisada projektile uusi kasutajaid.
 • Klienditugi vastutab uute projektide avamise eest.
 • Klienditugi vastutab projektide lõpetamise ja arhiveerimise eest. Eelmainitud meetmeid võetakse alati vaid tellija taotluse alusel.
 • Klienditugi lisab projekti kasutajatele funktsioone vaid tellija taotluse alusel.

Projektihalduri roll on järgmine:

 • Projektihaldur on vastutav SokoPro kasutaja, kelle on määranud tellija.
 • Projektihalduril on täielikud õigused asjakohase projekti kogu sisu vaatamiseks.
 • Projektihaldur saab projektile rohkem kasutajaid lisada.
 • Projektihaldur saab muuta projekti kataloogistruktuuri.
 • Projektihaldur määratleb kasutajate kataloogiõigused konkreetses projektis. Kataloogiõigused jagunevad nelja rühma: õigused puuduvad, lugemisõigused, muutmisõigused ja kustutusõigused.
 • Projektihaldur saab kasutada kõiki õigusi, mis tema hallatavale projektile on tellitud.
 • Haldur saab anda tema hallatava projekti osalistele õigusi

Kasutaja roll on järgmine:

 • Kasutaja vastutab plaanide koostamise ja salvestamise eest vastavalt kokku lepitud juhistele.
 • Kasutaja vastutab failide kehtivuse, uuenduste ja kustutamise eest.
 • Kasutaja saab projektis kasutada neid õigusi ja funktsioone,
  mille tellija on määranud.
 • Kasutaja võib taotleda konkreetseks projektiks lisaõigusi kas kohalikult projektihaldurilt või SokoPro klienditoelt, kui nii on tellijaga eraldi kokku lepitud.
 • SokoPro õigused on alati projektipõhised.
 • Vaikimisi saavad projekti kõik kasutajad teha koopiatellimusi.
 • SokoPro kasutaja ID-d on personaalsed. Probleemide korral võivad kasutajad ühendust võtta SokoPro klienditoega.
 • Klient vastutab selle eest, et neil on vajalikud õigused, mille alusel faile süsteemi salvestada. Klient vastutab mittemateriaalsete õiguste ja rikkumiste tagajärgede eest.

 

Grano tegeleb pidevalt SokoPro teenuse ja selle funktsioonide arendamisega ning pakub SokoPro teenust ja selle sisu, nagu see on sel ajahetkel saadaval. Granol on õigus muuta SokoPro teenuse funktsioone ja sisu ilma eelnevat heakskiitu küsimata.

 1. Kasutaja vastutus SokoPro teenuse kasutamisel

Kasutaja peab säilitama oma kasutaja ID-d ja parooli ettevaatlikult, et vältida nende volitamata kasutamist, ning teavitama Granot nendega seonduvatest pettustest esimesel võimalusel.

Kasutaja võib oma registreeringu igal ajal lõpetada, kuid sel juhul pole tal enam juurdepääsu SokoPro teenusele. Kasutaja seadmest lihtsalt tarkvara eemaldamine ei lõpeta kasutaja registreerigut; selleks peab kasutaja saatma Granole registreeringu lõpetamise soovi sisaldava teate (vastava e-posti aadressi leiate nende tingimuste lõpust). Grano võib lõpetada kasutaja registreeringu või piirata juurdepääsu SokoPro teenuse mõningatele osadele, kui Granol on põhjendatult õigust arvata, et kasutaja rikub neid tingimusi või kui kasutaja ID on avaldatud kolmandatele isikutele.

 1. Isikuandmete käsitlemine

Grano käsitleb isikuandmeid kliendiregistri vastutava töötlejana, lähtudes seejuures hetkel kehtivatest andmete privaatsust reguleerivatest õigusaktidest. Kasutajate isikuandmeid töödeldakse ja avaldatakse viisil, mida on kirjeldatud nendes kliendiregistri privaatsuspõhimõtetes. Privaatsuspõhimõtete lingi leiate SokoPro veebisaidi jalusest.

https://www.sokopro.com/et/privaatsuspohimotted/
https://www.sokopro.com/et/evastekaytannot/

 1. SokoPro teenuse kasutamise õigused ja piirangud

Grano annab kasutajale SokoPro teenuse kasutamiseks piiratud ja edasiandmatu tavaõiguse.

SokoPro teenust kasutades tuleb järgida kõiki hetkel kehtivaid ja kohaldatavaid kasutustingimusi ja seadusi ning SokoPro teenuses eraldi esitatud juhiseid ja tingimusi

Kasutajal on õigus vaadata ja sirvida SokoPro teenust ning kasutada SokoPro teenuse funktsioone. Kasutaja ei tohi muuta ega reprodutseerida SokoPro teenust mitte mingil moel ega jagada, levitada, edastada, avalikult esitada ega muul viisil avaldada SokoPro teenust ja selle osi ei selle/nende tavapärases ega ka muudetud olekus.

Kasutaja ei tohi kasutada SokoPro teenust (i) ebaseaduslikeks ega kohatuteks toiminguteks ega toiminguteks, mis lähevad vastuollu SokoPro teenuse kasutamise eesmärgiga; (ii) tegevusteks, mille eesmärk on häirida SokoPro teenuse toimivust, piirata teiste kasutajate SokoPro teenuse kasutamise võimalusi või segada SokoPro teenuse talitlust muul viisil; (iii) valeandmete esitamiseks.

Granol on õigus igal ajal ette teatamata piirata või muul moel muuta SokoPro teenuse funktsioone või kasutamist ning takistada kasutajate juurdepääsu SokoPro teenusele näiteks järgmistel juhtudel.

 1. Kasutaja üritab kahjustada veebisaiti, andmesüsteemi, võrku või teenust, takistab nende kasutamist või osaleb sellises tegevuses kaudselt.
 2. Kasutaja üritab kasutada teenust selleks, et saata või jagada materjal, mis sisaldavad viiruseid, troojahobusid, usse, vigaseid faile või sarnaseid programme, mis võivad kahjustada kellegi vara või arvuti toimivust.
 3. Kasutaja loob anonüümseid kasutaja ID-sid (arvutus-ID-sid). Ärge unustage, et anonüümsete kasutaja ID-de loomine tarkvara andmebaasis ja anonüümsete ID-de jagamine kolmandate isikutega on andmeturbe hea tava rikkumine.
 4. Kasutaja loob projektis alamprojekte. Iga projekt tuleb avada eraldi projektina.
 5. Kasutaja uurib, kaardistab või katsetab SokoPro süsteemi või võrgu turvanõrkusi.
 6. Kasutaja korraldab turbemurde või väldib mõnel muul viisil SokoPro teenuse turva- ja kinnitusmeetmeid.
 7. Kasutaja häirib või segab mõne muu kasutaja, hosti või võrgu tööd, saates viiruse, tekitades ülekoormuse või pannes toime teenuse tõkestamise ründe, edastades selleks rämpsposti või ummistades SokoPro teenuse mingi osa teadetega.
 8. Kasutaja kasutab teenust, otsib kasutajate ID-sid või loob kasutaja ID SokoPro teenuses, kasutades selleks liidest, millel puudub avalik tugi (nt süsteemselt andmeid otsides või arvukaid kasutaja ID-sid luues).
 9. Kasutaja saadab muudetud, eksitavat või vale allikteavet või võltsib ja tegeleb andmepüügiga.
 10. Kasutaja turundab või reklaamib tooteid või teenuseid, mis ei kuulu talle, ilma et tal oleks selleks nõuetekohane volitus.
 11. Kasutaja müüb teenuseid, ilma et tal oleks selleks konkreetne volitus.
 12. Kasutaja avaldab või jagab materjale, mis on ebaseaduslikud, pornograafilised või ebasündsad või mille sisu on terroristlik (sh terroristlik propaganda) või ülimalt vägivaldne.
 13. Kasutaja näitab üles sallimatust või viha mõne isiku või isikute rühma vastu, mille aluseks on rass, usulised veendumused, etniline päritolu, sugu, sooidentiteet, seksuaalne sättumus või puue.
 14. Kasutaja rikub seadust, talletades, avaldades või jagades petturlikku, solvavaid või eksitavaid materjale.
 15. Kasutaja rikub teiste kasutajate privaatsust või õigusi.

Grano ei anna ühelegi kasutajale muid SokoPro teenusega seonduvaid õigusi kui need, mis on sätestatud nendes kasutustingimustes. Kasutaja vabastab Grano, selle tütarettevõtted ning kõik nende juhid, töötajad ja muud esindajad vastutusest, mis seondub tema SokoPro teenuse kasutamisega seonduvate nõuetega.

 1. Intellektuaalomandi õigused

SokoPro teenuse omanik on Grano või ettevõtte koostööpartnerid ning seda kaitsevad autoriõiguse seadused ja rahvusvahelised intellektuaalomandi lepingud. Kõik SokoPro teenusega seonduvad intellektuaalomandi õigused kuuluvad Granole või ettevõtte koostööpartneritele või muudele SokoPro teenuses täpsustatud isikutele.

 1. Bülletäänid

Aeg-ajalt võib Grano avaldada SokoPro teenuses bülletääne või saata kasutajatele SokoPro teenust puudutavaid bülletääne kasutaja jagatud e-posti aadressile või telefoninumbrile. Bülletääne käsitletakse adressaadile kättetoimetatuna, kui nende kasutajale saatmisest või SokoPro teenusele lisamisest on möödunud seitse (7) päeva. Kui kasutaja jätkab sel ajal SokoPro teenuse kasutamist, käsitletakse teavet kasutajani jõudnuna, olenemata selle edastamise viisist.

 1. SokoPro teenuse kättesaadavus ja tehnilised nõuded

SokoPro teenuse kasutamine võib eeldada Grano või kolmanda isiku loodud tarkvara allalaadimist. SokoPro teenus, mõned selle funktsioonid ja SokoPro teenuse toimivus võib sõltuda võrguühendusest, kasutatavate seadmete ühilduvusest ja toetatud sisu vormingutest. Aeg-ajalt avaldab Grano uuendusi, mille kasutajad peaksid pärast nendest teavitamist oma seadmele alla laadima, kuna vastasel juhul ei pruugi SokoPro teenus olla kasutatav.

SokoPro teenuse kättesaadavus võib varieeruda ning seda pakutakse Grano äranägemisel, mis hõlmab ka teenuse geograafilist mõõdet ja keeleversioone. Grano võib SokoPro teenust oma äranägemise järgi muuta või parandada, teenuse pakkumise kas täielikult või osaliselt katkestada või SokoPro teenuse kasutamise hooldustöödeks peatada.

 1. Vastutuse piiramine

Grano annab endast parima, et SokoPro teenus oleks kasutajate käsutuses pidevalt ja katkestusteta. Siiski ei garanteeri Grano SokoPro teenuse toimivust ega sisu vaid pakub neid ilma kvaliteedigarantiita.

Grano ei vastuta SokoPro teenuse katkematu, õigeaegse või veatu kättesaadavuse eest. Muu hulgas ei vastuta Grano SokoPro teenuse kaudu edastatud teabe ja sisu õigsuse, usaldusväärsuse, vigade, puuduste, ebatäpsuste ja muude vigade ega õiguste rikkumiste eest. SokoPro teenus, mõned selle funktsioonid ja toimivus võib sõltuda võrguühendusest, kasutatavate seadmete ühilduvusest ja toetatud sisu vormingutest.

Grano ei vastuta otsese ega kaudse kahju (sh ärikahju ning kaotatud tulu, lepingute, tulu või teabe või äritegevuse seisakute) eest, mille põhjuseks on SokoPro teenuse kasutamine või sisu või eelmainitud teenuse või sisu kasutamisvõimaluse puudumine või muu SokoPro teenuse või sisu rakendamine või rakendusvõimaluse puudumine, olenemata sellest, kas kahju aluseks on kokkulepe, õiguste rikkumine, hooletus või midagi muud, isegi mitte siis, kui Granot on sellise kahju võimalikkusest varem teavitatud.

Igal juhul piirdub Grano vastutus alati maksimaalse vastutusega, mis on sätestatud kehtivates asjakohastes õigusaktides

 

 1. Tingimuste muudatused

Tingimused jõustuvad 14. märtsil 2019 ja kehtivad järgmise teateni. Grano jätab endale õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi muuta. Nende tingimuste muudatused jõustuvad pärast seda, kui kasutajat on muudatustest teavitatud SokoPro teenuse vahendusel või muul viisil; seejärel rakendatakse muudatusi kasutaja toimingutele SokoPro teenuses

 1. Tingimuste kehtivus

Kui nende tingimuste mõni osa tunnistatakse mingil põhjusel ebaseaduslikuks või täitmatuks, ei mõjuta see tingimuste ülejäänud osade kehtivust või täidetavust.

 1. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamise kord

SokoPro teenuse kasutamisele ja nende tingimustele kohaldatakse Soome õigust (erandiks on siduvate asjaolude eeskirjad). Osalised peavad üritama erimeelsusi lahendada peamiselt läbirääkimiste teel. Kui mõistliku perioodi vältel kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused esimese astme kohtus (Helsinki ringkonnakohus).

 1. Kontaktandmed

Teenust haldab ja pakub Grano Oy, kelle ettevõtte registreerimistunnus on 2197935-0.

Küsimuste korral võta meiega ühendust kas e-posti aadressil

helpdesk@sokopro.fi

või postiaadressil:

Grano Oy / SokoPro / Palveluehdot,

Vesikuja 4, 02200 Espoo, Suomi