API litsentsileping

API litsentsileping


API-d kasutades või API individuaalset kasutamist lubades nõustute selle lepingu tingimustega. Kui sõlmite selle lepingu mõne ettevõtte, organisatsiooni või muu juriidilise isiku (edaspidi: juriidiline isik) nimel, nõustute nende lepingu tingimustega selle juriidilise isiku nimel ning kinnitate ettevõttele Grano Oy, et teil on volitus asjaomase juriidilise isiku nimel selle lepingu sõlmimiseks; sel juhul tähistavad asesõnad „litsentsisaaja“, „teie“, „teid“ (jt) selles lepingus asjaomast juriidilist isikut. Kui teil puudub säärane volitus või kui juriidiline isik pole selle lepinguga nõus, ei tohi te selle lepingu tingimustega nõustuda ega juriidiline isik API-d kasutada.

 1. MÄÄRATLUSED

Lepingu kontekstis on järgmistel terminitel alljärgnevalt täpsustatud tähendus.

„Intellektuaalomandi õigused“ tähendavad patente, leiutisi, autoriõigusi, kaubamärke, domeeninimesid, ärisaladusi, oskusteavet jms.

„Konfidentsiaalne teave“ tähendab kogu teavet, mille Grano Oy edastab litsentsisaajale, ning see hõlmab API-d, kõiki dokumente, materjale ja muid materjale, mida määratletakse konfidentsiaalsena või mida peaks käsitlema konfidentsiaalsena, olenemata sellest, kuidas või millisel kujul teavet edastatakse või kuidas teabe saaja võib sellega muul viisil kokku puutuda.

„Märgid“ tähendavad Grano Oy kaubamärke (nt SokoPro) ja logosid, mis muudetakse kasutatavaks selle lepinguga seonduvate API-de kontekstis.

„API“ tähendab API-d ja kõiki kaasnevaid või sidusdokumente, lähtekoodi, täidetavaid rakendusi ja muid materjale.

„Rakendused“ tähendavad litsentsisaajaarendatud veebi- või tarkvarateenuseid või -rakendusi, milles API-d kasutatakse või sellega suheldakse.

„Rakenduste turg“ tähendab igasugust koodi või rakenduste turgu, muud liitmislahendust või avalikku hoidlat.

 1. PÄÄSUÕIGUS

2.1 Lepingus sätestatakse litsentsisaaja API kasutamise õigused rakenduste arendamiseks ja kasutuselevõtuks.

2.2 Lepingu sätete kohaselt ning arvestades jaotises 3 täpsustatud piiranguid annab Grano Oy litsentsisaajale lepingu kestuse ajaks ettevõttesiseste ärieesmärkide saavutamiseks piiratud, edasiandmatu, all-litsentsimatu, üleilmse ja tühistatava õiguse kasutada API-d rakenduste arendamiseks ja kasutuselevõtuks.

 1. PIIRANGUD JA KOHUSTUSED

3.1 Litsentsisaaja peab API kasutamisel alati täitma kõiki lepingus sätestatud piiranguid ja üldisi API juhiseid. Samuti peab litsentsisaaja märkide kasutamisel alati täitma kõiki lepingus sätestatud piiranguid. Kui Grano Oy usub, et litsentsisaaja on rikkunud või üritanud rikkuda lepingu tingimusi, võidakse lepingu alusel antud litsents ajutiselt või alaliselt tühistada, kusjuures litsentsisaajat ei pruugita sellest teavitada.

3.2 API kasutamiseks peab litsentsisaaja hankima ettevõttelt Grano Oy API identimisteabe (edaspidi: luba). Litsentsisaaja ei tohi saadud luba jagada kolmandate isikutega ega seda muul viisil avaldada. Litsentsisaaja peab hoidma luba ja sisselogimisteavet turvaliselt ning kasutama luba API ainsa juurdepääsuvahendina.

3.3 Litsentsisaaja rakendused ei tohi märkimisväärses mahus kopeerida Grano Oy ja SokoPro pakutavaid tooteid või teenuseid, sh funktsioone või kliente platvormidel (nt iOS või Android), kus Grano Oy pakub enda klienti või funktsiooni. Rakendused ei tohi kasutada API-d ega sellele juurde pääseda, et jälgida API või mõne teenuse kättesaadavust, jõudlust või talitlust ega teha võrdlusanalüüsi.

3.4 Rakendused ei tohi näidata reklaami mitte mingil kujul.

3.5 Litsentsisaajatel pole lubatud avaldada ühelgi rakenduste turul rakendusi, mida pole identsel kujul avaldatud ka Grano Oy turuplatsil.

3.6 Litsentsisaaja ei tohi mitte mingil juhul API-d rakenduste kaudu või muul viisil ümber pakendada ega edasi müüa. Litsentsisaaja ei tohi kasutada API-d viisil, mis kahjustab / võib kahjustada API või teenuse vahendusel talletatud/edastatud muu teabe või muude andmete turvalisust. Lisaks ei tohi litsentsisaaja (üritada) (a) segada, modifitseerida ega keelata API funktsioone, talitlust ega turbemeetmeid; (b) alistada, vältida, eemaldada, inaktiveerida API kaitsemehhanisme ega neist muul viisil mööduda; (c) API-d pöördprojekteerida, deklompileerida, pöördtransleerida ega üritada dešifreerida selle lähtekoodi, põhimõtteid, algoritme, ehitust ega korralduskuju.

3.7 Litsentsisaaja kinnitab, et litsentsisaaja on ainuvastutav ja et ettevõttel Grano Oy puuduvad kohustused ja vastutus ükskõik millise kolmanda isiku ees seoses rakenduste sisu, arendamise, talitluse, kasutajatoe või hooldamisega.

3.8 Litsentsisaaja järgib API projekteerimisel ja kasutuselevõtul kõiki tehnilisi, kasutuspõhimõtetest ja sellest lepingust tingitud piiranguid. Eelmainitud nõudeid piiramata ei riku litsentsisaaja ühtegi kokku lepitud max failide arvu, mida ta võib API-st alla laadida või sinna üles laadida.

 1. MODIFIKATSIOONID

Litsentsisaaja kinnitab ja nõustub, et SokoPro võib aeg-ajalt muuta (edaspidi: modifitseerida/modifikatsioon) seda lepingut, API-d, API üldpõhimõtteid ja Grano Oy privaatsuspõhimõtteid. Litsentsisaajat teavitatakse selle lepingu, API või API üldpõhimõtete modifikatsioonidest kirjalikult. Kõigist ülejäänud modifikatsioonidest võidakse litsentsisaajale teatada ettevõttele Grano Oy kuuluvate või selle hallatavate muude veebisaitide kaudu või mõne muu vahetu suhtluskanali kaudu. Lisaks nõustub litsentsisaaja, et selliseid modifikatsioone võidakse rakendada igal ajal ja litsentsisaajat sellest teavitamata. Litsentsisaaja peab kolmekümne (30) päeva jooksul – või varem, kui see on modifikatsiooni(de) teates nõnda sätestatud – pärast esmakordset modifikatsiooni(de)st teavitamist (edaspidi: vastavusperiood), täitma kõik modifikatsiooni(de)ga kaasnevad nõuded, rakendades ja kasutades API kõige ajakohasemat versiooni ning tehes rakendustes kõik muudatused, mis võivad eelmainitud modifikatsiooni(de) tõttu vajalikuks osutuda. Litsentsisaaja mõistab, et modifikatsioon võib avaldada rakendustele kahjulikku mõju. Grano Oy ei vastuta mitte mingil moel litsentsisaaja ega ühegi tema rakenduse kasutaja ees modifikatsioonide ja nendest tuleneda võivate kahjulike mõjude eest. Litsentsisaaja jätkuv API kasutamine pärast vastavusperioodi lõppemist kinnitab tehtud modifikatsioonidega nõustumist.

 1. OMANDIÕIGUS

Leping ei mõjuta intellektuaalomandi õigusi, mis olid lepingu osalistel enne lepingu jõustumist, ega õigusi, mis on osalistel nt dokumentidele, tarkvarale ja/või nende osadele; seda ka juhul, kui neid jagatakse lepingu tingimuste kohaselt teiste osalistega.

 1. TUGI

Leping ei anna litsentsisaajale õigust saada API-ga seonduvat tuge, v.a juhul, kui litsentsisaaja sõlmib seesuguse toe saamiseks ettevõttega Grano Oy eraldi kokkuleppe.

 1. KONFIDENTSIAALSUS

Litsentsisaaja võib saada juurdepääsu konfidentsiaalsele teabele. Litsentsisaaja võib kasutada konfidentsiaalset teavet ainult ulatuses, mis on vajalik litsentsisaaja õiguste kasutamiseks selle lepingu raames. Kui lepingus selgesõnaliselt sätestatud load välja arvata, ei tohi litsentsisaaja avaldada konfidentsiaalset teavet kolmandatele isikutele, kui tal puudub selleks Grano Oy eelnev selgesõnaline kirjalik nõusolek. Litsentsisaaja nõustub selle lepingu ühtki muud kohustust piiramata, et kaitseb konfidentsiaalset teavet volitamata kasutamise või avaldamise eest samal viisil, kuidas litsentsisaaja kaitseks enda konfidentsiaalset teavet ja sarnaseid intellektuaalomandi õigusi ning vähemalt ootuspärase hoolega.

 1. GARANTIIDEST LAHTIÜTLUS

KÕIKi TEENUSTE JA API FUNKTSIOONE, SH KÕIKI SERVERI JA VÕRGUKOMPONENTE, PAKUTAKSE KVALITEEDIGARANTIITA JA OLEMASOLEVAL KUJUL JA ILMA IGASUGUSE GARANTIITA (SEADUSES SÄTESTATUD MAKSIMAALSES ULATUSES); GRANO OY ÜTLEB SÕNASELGELT LAHTI KÕIGIST SELGESÕNALISTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SH KÕIGIST KAUDSETEST TURUNDATAVUSE, NIMETUSE, KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA RIKKUMATUSE GARANTIIDEST. MÕISTATE, ET GRANO OY EI GARANTEERI API KATKEMATUT, VIIVITUSTETA, TURVALIST JA TÕRGETETA TÖÖD, ET API EI SISALDA VIIRUSEID JA MUUD RÜNDEVARA NING ET ÜKSKÕIK MISSUGUNE ETTEVÕTTELT GRANO OY SAADUD TEAVE VÕI NÕUANNE EI KUJUTA ENDAST GARANTIID, MIDA POLE SELLES LEPINGUS SELGESÕNALISELT SÄTESTATUD.

 1. VASTUTUSE PIIRAMINE

9.1 KUMBKI SELLE LEPINGU OSALINE EGA NENDE SIDUSETTEVÕTTED, AMETNIKUD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, AGENDID, TARNIJAD JA LITSENTSIANDJAD EI VASTUTA SELLE LEPINGU TEISE OSALISE EGA ÜHEGI KOLMANDA ISIKU EES SAAMATA KASUMI, KAOTATUD MÜÜGITULU VÕI ÄRITEGEVUSE, KAOTSI LÄINUD ANDMETE, ÄRITEGEVUSE SEISAKUTE, FIRMAVÄÄRTUSE KAOTAMISE EGA ÜKSKÕIK MILLISTE MUUD TÜÜPI KAUDSE VÕI TEGEVUSEST TINGITUD KAHJU EEST EGA MUU KAHJU EEST, MIDA LEPINGU OSALINE VÕI KOLMAS ISIK VÕIB SAADA SEOSES SELLE LEPINGU VÕI API-GA, OLENEMATA SELLEST, KAS SÄÄRAST ISIKUT ON SEESUGUSE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD VÕI KUI SÄÄRAST KAHJU OLEKS OLNUD VÕIMALIK ETTE NÄHA.

9.2 VAATAMATA LEPINGUS SÄTESTATULE, PIIRDUB GRANO OY LEPINGUST TULENEV KOONDVASTUTUS LITSENTSISAAJA EES SAJA EUROGA (100.00 €). KÕIK SELLEST LEPINGUST TULENEVAD VÕIMALIKUD KAHJUNÕUDED TULEB ESITADA HILJEMALT ÜHE (1) AASTA JOOKSUL PÄRAST NÕUDE ALUSEKS OLEVA SÜNDMUSE TOIMUMISE KUUPÄEVA.

9.3 Eelmainitud vastutuse piirangud, mida täpsustati jaotistes 9.1 ja 9.2, ei kehti tahtlikele tegudele, ränkadele hooletusvigadele ega jaotises 7 sätestatud konfidentsiaalsustingimuste rikkumisele.

 1. HÜVITISED

Litsentsisaaja vastutab toimingute, kahjunõuete, kohtumenetluste ja muude vaidluste eest, mille kolmandad isikud Grano Oy suhtes ette võtavad, ning Grano Oy kahju, kompensatsioonide ja muude kulude (sh agentide mõistlike kulude) eest, mis seonduvad mõne kohustuse, garantii, lepingu klausli või selle lepingu mõne muu sätte rikkumisega litsentsisaaja poolt; mõne muu asjaga, mille eest litsentsisaaja on selgesõnaliselt nõustunud vastutama, või API kasutamise või rakendamisega.

 1. LEPINGU KESTUS JA LÕPETAMINE

Leping jõustub kohe pärast seda, kui litsentsisaaja on sellega nõustunud, ja kehtib kuni lepingu lõpetamiseni jaotises 11 sätestatud tingimustel. Mõlemad lepinguosalised võivad selle lepingu igal ajal ükskõik mis põhjusel või põhjuseta lõpetada. Lepingu lõpetamine tähendab litsentsisaajale antud litsentside tühistamist. Kui litsentsisaaja otsustab lepingu ükskõik millisel põhjusel lõpetada, peab ta lõpetama lepingu alusel litsentsitud materjalide ja konfidentsiaalse teabe kasutamise ning need ettevõttele Grano Oy tagastama või hävitama; lisaks peab litsentsisaaja kõigilt kõvaketastelt ning kõigist arvutitest, võrkudest ja muudest andmekandjatest eemaldama kõik selle lepingu alusel talle litsentsitud materjalide koopiad ja kogu konfidentsiaalse teabe, mis on litsentsisaaja valduses, ning kinnitama ettevõttele Grano Oy kirjalikult, et eelmainitud nõuded on täidetud. Jaotised 3, 4, 5, 7–15 ja 17 kehtivad edasi ka pärast lepingu lõpetamist.

 1. ÜLEANDMINE, LEPINGU TERVIKLIKKUS, REDAKTSIOONID

13.1 Litsentsisaaja ei tohi seda lepingut üle anda tervikuna ega osaliselt ilma Grano Oy eelneva kirjaliku nõusolekuta; säärane nõusolek jäetakse andmata vaid mõjuval põhjusel. Grano Oy võib ilma litsentsisaaja nõusolekuta lepingu üle anda ükskõik millisele sidusettevõttele või seoses ühinemise või ettevõtte müügiga, kui asjaomane ülevõtja nõustub täitma kõiki lepingust tulenevaid kohustusi.

13.2 Lepingus on sätestatud kõik, milles osalised on kokku leppinud, ning asendab kõik eelnevad lepingu objektiga seonduvad lepingud, pakkumised, lubadused või tahteavaldused.

 1. LAHUTATAVUS

Kui lepingu mõni tingimus osutub kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see lepingu teisi tingimusi.

 1. OSALISTE SUHTED

Iga osaline tegutseb enda nimel ja enda eest. Kummalgi osalisel pole õigust teha teist osalist siduvaid otsuseid.

 1. TEATISED

Kõik lepinguga seonduvad teatised tuleb edastada kirjalikult ja soome keeles. Teatisi tuleb saata eraviisilise kulleriteenuse, tähtposti, faksi või e-postiga osaliste täpsustatud kontaktisikutele või osaliste poolt hiljem kirjalikult täpsustatud kontaktisikutele. Kui teatis saadetakse tähtpostiga, eeldatakse selle jõudmist adressaadini hiljemalt viie päeva möödumisel postituskuupäevast arvestades. Kui teatis saadetakse faksi või e-kirja teel ja kirja kättesaamist kinnitatakse, eeldatakse selle jõudmist adressaadini saatmise päevale järgeval päeval. Kui teatis saadetakse eraviisilise kulleriteenuse vahendusel, eeldatakse selle jõudmist adressaadini siis, kui teatis on adressaadile üle antud ja ta on kättesaamist kinnitanud.

Mõlemad osalised peavad teist osalist oma eelmainitud kontaktandmete muutumisest viivitamatult teavitama.

 

 1. KOHALDATAV ÕIGUS

Lepingule kohaldatakse Soome õigust ja ainsaks erandiks on rahvusvahelise lepinguõiguse normid. Kõik lepinguga seonduvad vaidlused lahendatakse Helsinki ringkonnakohtus.