Privaatsuspõhimõtted

iBinderi privaatsuspõhimõtted (värskendatud 21. aprillil 2022)

Tutvustus

Meie põhiülesanne on teie privaatsuse kaitsmine.

Selles isikuandmete puutumatust käsitlevas teates selgitatakse, kuidas me kogume, töötleme, säilitame ja kaitseme teie isikuandmeid, mis on kogutud ükskõik millise veebisaidi või rakenduse (edaspidi: „veebisait“) veebilehtedelt, mille kohta see teade on avaldatud või millele on viidatud. Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Kaitseme isikuandmeid kõige asjakohasemal viisil ja järgime täielikult kehtivaid andmekaitseseadusi ja -määrusi. Veebisaidil kontot luues nõustute sellise teabe kasutamisega käesolevate privaatsuspõhimõtete kohaselt.

Meie veebisaidi mõned lehed sisaldavad kolmandate isikute veebisaitide linke. Nendel veebisaitidel on oma privaatsuspoliitika ja me ei vastuta nende tegevuse või teabe eest. Kasutajad, kes saadavad teavet nende kolmandate isikute veebisaitidele või nende veebisaitide kaudu, peavad seega enne isikuandmete avaldamist tutvuma vastava veebisaidi privaatsuspoliitikaga.

Kasutame veebisaidil teile parima kasutamiskogemuse tagamiseks küpsiseid. Mõned küpsised võivad koguda isikuandmeid, näiteks IP-aadressi ja seadme teavet. Lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste kasutamise põhimõtteid.

Meie kogutud isikuandmed

Kogume ja töötleme isikuandmeid, mis edastatakse meile, kui avate meie veebisaidil konto või kui olete need meile ise esitanud. Sellised andmed võivad tavaliselt koosneda teie nimest, sisselogimisandmetest, ametialastest kontaktandmetest ning teie ametikoha ja esindatava ettevõtte või organisatsiooni andmetest. Me ei kasuta veebisaidi kasutamise raames saadud tundlikke ega eriliigilisi isikuandmeid (nt andmeid, mis täpsustavad meditsiinilist või terviseseisundit, rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, religioosseid või filosoofilisi veendumusi, ametiühingu liikmelisust või teavet üksikisiku seksuaalelu või sättumuste kohta).

Kuidas me isikuandmeid kasutame ja töötleme

Kasutame isikuandmeid ainult siis, kui seadus seda lubab ja kui meil on õigustatud huvi veebisaidi ning sellega seotud teenuste tõhusaks osutamiseks, kui teie enda huvid ei kaalu sellist huvi üles. Kõige sagedamini võime kasutada isikuandmeid teie identiteedi kontrollimiseks igakordsel meie veebisaidile logimisel, hallata teie kontot ning parandada veebisaiti ja sellega seotud teenuseid või hallata ning edendada koostööd ja teabevahetust. Võime teie isikuandmeid töödelda ka teiega sõlmitud lepingulise suhte haldamiseks ja täitmiseks. Me ei müü teie isikuandmeid.

Säilitame teie isikuandmeid ainult niikaua, kuni meil on teiega või teie esindatava organisatsiooniga ärisuhe, kuni see on muul viisil vajalik andmetöötluse eesmärgi täitmiseks või kui kehtiva seaduse või määruse või pädeva asutuse korralduse alusel on kohustus andmeid säilitada.

Isikuandmete avaldamine

Seoses ühe või mitme eelnevas punktis kirjeldatud eesmärgiga võime avaldada teie andmeid teistele iBinder AB kontserni liikmetele, kolmandatele isikutele, kes osutavad meile või muudele iBinder AB kontserni liikmetele teenuseid, osana kontserni tehingust (näiteks müük, sundlikvideerimine, ümberkorraldus, ühinemine või ülevõtmine), pädevatele asutustele ja muudele kolmandatele isikutele, kes nõuavad põhjendatult juurdepääsu teie isikuandmetele ühel või mitmel eelnevas punktis kirjeldatud eesmärgil. Samuti võime teie isikuandmeid avaldada, kui seda nõuab seadus või reguleeriv asutus või kui see on vajalik kohtumenetluse jaoks.

Püüame alati teie isikuandmeid töödelda EL-i/EMP piirkonnas. Kui teie isikuandmete vastuvõtja asub riigis, kus ei ole teie elukohajärgse riigi seadustega sarnaseid andmekaitseseadusi, tagame, et teie isikuandmete kaitseks oleksid olemas piisavad kaitsemeetmed, mis vastavad meie õiguslikele kohustustele, näiteks andmete edastamise leping vastuvõtjaga, mis põhineb Euroopa Komisjoni heaks kiidetud lepingu tüüptingimustel isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse.

Teie õigused

Kohaldatavate õigusnormide alusel võivad teil isikuandmetega seoses olla erinevad õigused. Eelkõige võib teil olla õigus teada, millised isikuandmed meil teie kohta olemas on, õigus piirata teatud tingimustel isikuandmete töötlemist, õigus saada oma andmetele juurdepääsu ning õigus lasta andmeid parandada või ajakohastada, kui need on ebatäpsed või aegunud. Kui töötleme isikuandmeid teie nõusolekul, võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas oleme käsitlenud teie isikuandmeid või mis tahes privaatsuspäringut või -taotlust, mille olete meile esitanud, on teil õigus esitada kaebus teie jurisdiktsiooni kuuluvale andmekaitseasutusele. Sellise teabe või muude päringute saatmiseks võtke meiega ühendust alloleva jaotise „Kontaktandmed“ kaudu.

Teie andmete vastutav töötleja

Teie andmete vastutav töötleja on iBinderi kontsern, kes kogus algselt teie andmeid ning otsustas andmete kasutamise eesmärgid ja vahendid. Kui teil on küsimusi selle kohta, kes on teie andmete vastutav töötleja või muid küsimusi või andmetega seonduvaid taotlusi, võtke meiega ühendust alloleva jaotise „Kontaktandmed“ kaudu.

Kontaktandmed

Kui soovite kasutada oma õigusi või kui teil tekib veebisaidi kasutamise ajal privaatsusega seonduvaid küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil:

iBinder AB

Garvargatan 9

112 21 Stockholm

E-post: gdpr@ibinder.com

Privaatsuspõhimõtete muudatused

Võime privaatsuspõhimõtteid aeg-ajalt muuta või täiendada. Privaatsuspõhimõtete muudatustest teatamiseks muudame selle lehekülje ülaosas olevat muutmise kuupäeva. Uued muudetud või täiendatud privaatsuspõhimõtted hakkavad kehtima alates nende muutmise kuupäevast. Seetõttu soovitame teil privaatsuspõhimõtted regulaarselt üle vaadata, et saada teavet teie isikuandmete kaitse kohta.