Sovellusrajapinnan käyttöoikeussopimus

Sovellusrajapinnan käyttöoikeussopimus


Hyväksyt tämän Sopimuksen käyttämällä Sovellusrajapintaa tai antamalla henkilölle valtuutuksen käyttää sitä. Jos teet tämän Sopimuksen yrityksen, yhteisön tai muun oikeushenkilön puolesta (”Oikeushenkilö”), suostut Sopimuksen ehtoihin kyseisen Oikeushenkilön puolesta ja vastaat Grano Oy:lle siitä, että sinulla on valtuudet sitoa kyseinen Oikeushenkilö tähän Sopimukseen, jolloin käsitteet ”Lisenssinhaltija”, ”Sinä” tai vastaavat isolla alkukirjaimella kirjoitetut käsitteet viittaavat tästä eteenpäin kyseiseen Oikeushenkilöön. Jos Sinulla ei ole tällaista valtuutusta, tai jos Oikeushenkilö ei suostu tähän Sopimukseen, Sinun ei tule hyväksyä tätä Sopimusta eikä Oikeushenkilö saa käyttää Sovellusrajapintaa.

 1. MÄÄRITELMÄT

Tässä Sopimuksessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla käsitteillä on alla määritellyt merkitykset.

”Immateriaalioikeudet” tarkoittaa patentteja, keksintöjä, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, verkkotunnuksia, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja kaikkia muita immateriaalioikeuksia.

”Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa kaikkea Grano Oy:n Lisenssinhaltijalle luovuttamaa tietoa, mukaan lukien Sovellusrajapinta, kaikki asiakirjat, materiaalit ja muu aineisto jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä riippumatta siitä, millä tavoin tai missä muodossa tiedot ilmaistaan tai miten vastaanottaja saa ne muuten tietoonsa.

”Merkit” tarkoittaa Grano Oy:n tavaramerkkejä (esim. SokoPro) ja logoja, jotka on saatettu käyttöön tämän Sopimuksen mukaisten Sovellusrajapintojen yhteydessä.

”Sovellusrajapinta” tarkoittaa sovellusrajapintaa ja sen mukana toimitettavaa tai siihen liittyvää dokumentaatiota, lähdekoodia, suoritettavia sovelluksia ja muita materiaaleja.

”Sovellukset” tarkoittaa Lisenssinhaltijan kehittämiä verkko- tai muita ohjelmistopalveluita tai -sovelluksia, jotka hyödyntävät Sovellusrajapintaa tai ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa.

”Sovelluskauppa” tarkoittaa kaikkia kauppapaikkoja tai muita koontipalveluita tai julkisia koodin tai sovellusten tietovarastoja.

 1. KÄYTTÖOIKEUS

2.1 Tämä Sopimus sääntelee Lisenssinhaltijan oikeuksia käyttää Sovellusrajapintaa kehittääkseen ja toteuttaakseen Sovelluksia.

2.2 Tämän Sopimuksen sekä sen kohdassa 3 mainittujen rajoitusten mukaisesti Grano Oy myöntää Lisenssinhaltijalle Lisenssinhaltijan sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin Sopimuksen voimassaolon ajaksi ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, maailmanlaajuisen ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Sovellusrajapintaa Sovellusten kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

 1. RAJOITUKSET JA VASTUUT

3.1 Lisenssinhaltijan on noudatettava kaikkia tässä Sopimuksessa määritettyjä rajoituksia ja Sovellusrajapintaa koskevia yleisiä ohjeita kaikessa Sovellusrajapinnan käytössä. Lisenssinhaltijan on myös noudatettava kaikkia tässä Sopimuksessa määritettyjä rajoituksia kaikessa Merkkien käytössä. Jos Grano Oy täysin oman harkintansa mukaisesti uskoo, että Lisenssinhaltija on rikkonut tai yrittänyt rikkoa tämän Sopimuksen ehtoja, Lisenssinhaltijalle tämän Sopimuksen nojalla myönnetty lisenssi voidaan perua tilapäisesti tai pysyvästi, mistä joko ilmoitetaan tai ollaan ilmoittamatta Lisenssinhaltijalle.

3.2 Voidakseen käyttää Sovellusrajapintaa, Lisenssinhaltijan on hankittava sovellusrajapintatunnukset (”Tunnus”) Grano Oy:ltä. Lisenssinhaltija ei saa jakaa tai muutoin ilmaista Tunnustaan kolmannelle osapuolelle. Lisenssinhaltijan on säilytettävä Tunnusta ja kirjautumistietoja turvallisessa paikassa sekä käytettävä Tunnusta Lisenssinhaltijan ainoana pääsykeinona Sovellusrajapintaan.

3.3 Lisenssinhaltijan Sovellukset eivät saa oleellisesti toisintaa Grano Oy:n SokoPron yhteydessä tarjoamia tuotteita tai palveluita, kuten toimintoja tai asiakasohjelmia sellaisilla alustoilla, joilla Grano Oy tarjoaa omia asiakasohjelmiaan tai toimintojaan. Sovellukset eivät saa käyttää Sovellusrajapintaa tai ottaa siihen yhteyttä valvoakseen minkään sovellusrajapinnan tai palvelun saatavuutta, suorituskykyä tai ominaisuutta tai suorittaakseen mitään muuta vastaavaa vertailua.

Lisenssihaltijan pitää dokumentoida, miten ja mihin tarkoitukseen rajapintaa käytetään ja Grano Oy:llä on oikeus hyväksyä tai hylätä käyttö. Muutoksissa käytöstä, pitää aina hankkia kirjallinen lupa SokoPron ylläpidolta.

3.4 Sovellukset eivät saa näyttää mainontaa millään tavoin.

3.5 Lisenssinhaltija ei saa julkaista Sovelluksia missään Sovelluskaupassa, jos niitä ei ole julkaistu identtisessä muodossa Grano Oy:n kauppapaikassa.

3.6 Lisenssinhaltija ei saa missään tapauksessa uudelleen paketoida Sovellusrajapintaa tai myydä sitä edelleen Sovellusten kautta tai muutoin. Lisenssinhaltija ei saa käyttää Sovellusrajapintaa tavalla, joka vaarantaa tai voisi vaarantaa Sovellusrajapinnan tai minkään palvelun avulla tallennetun tai lähetetyn muun tiedon tai informaation turvallisuuden. Lisäksi Lisenssinhaltija ei saa tehdä tai yrittää tehdä mitään seuraavista: (a) häiritä, muuntaa tai poistaa käytöstä Sovellusrajapinnan ominaisuuksia, toimintoja tai suojauksen hallintaa, (b) mitätöidä, välttää, ohittaa, poistaa, poistaa käytöstä tai muulla tavoin kiertää Sovellusrajapinnan suojausmekanismeja tai (c) selvittää Sovellusrajapinnan valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa sitä tai pyrkiä selvittämään sen lähdekoodia, perustana olevia ideoita, algoritmeja, rakennetta tai organisointimuotoja.

3.7 Lisenssinhaltija on yksin vastuussa Sovellusten sisällöstä, kehityksestä, toiminnasta, tuesta tai ylläpidosta, eikä Grano Oy ole näistä mitenkään vastuussa tai korvausvelvollinen kolmannelle osapuolelle.

3.8 Lisenssinhaltija noudattaa Sovellusrajapinnan teknisiä ja käytäntöjen avulla toteutettuja rajoituksia sekä tässä Sopimuksessa määritettyjä rajoituksia Sovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Edellä mainittua rajoittamatta, Lisenssinhaltija ei saa ylittää annettuja Sovellusrajapinnan yhteydenotto- tai käyttökertamäärien rajoituksia.

 1. MUUTOKSET

Lisenssinhaltija myöntää ja hyväksyy, että SokoPro voi ajoittain muuttaa tätä Sopimusta, Sovellusrajapintaa, yleisiä sovellusrajapintakäytäntöjä, ja Grano Oy:n tietosuojakäytäntöä (”Muutos”). Lisenssinhaltijalle ilmoitetaan tämän Sopimuksen, Sovellusrajapinnan tai yleisten sovellusrajapintakäytäntöjen muutoksesta kirjallisesti. Kaikki muut Muutokset voidaan ilmoittaa minkä tahansa Grano Oy:n omistaman tai ylläpitämän verkkosivuston kautta tai suoraan Lisenssinhaltijalle. Lisäksi Lisenssinhaltija hyväksyy, että tällaisia Muutoksia voidaan toteuttaa milloin tahansa ja Lisenssinhaltijalle niistä ilmoittamatta. Yhdeksänkymmen (90) päivän kuluessa siitä, kun Lisenssinhaltija on saanut ensimmäisen ilmoituksen Muutoksesta/Muutoksista (tai Muutoksen/Muutosten ilmoituksessa määritellyssä lyhyemmässä ajassa) (”Mukautumisjakso”), Lisenssinhaltijan tulee noudattaa kyseistä Muutosta/kyseisiä Muutoksia ottamalla käyttöön Sovellusrajapinnan uusimman version ja käyttämällä sitä sekä toteuttamalla Sovelluksissaan tarvittavat muutokset, joita kyseisen Muutoksen/kyseisten Muutosten johdosta voidaan edellyttää. Lisenssinhaltija ymmärtää, että Muutoksella voi olla haitallinen vaikutus Sovelluksiin. Grano Oy ei ole millään tavoin korvausvelvollinen Lisenssinhaltijalle tai Lisenssinhaltijan Sovellusten käyttäjille liittyen kyseisiin Muutoksiin tai mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin, jotka ovat seurausta kyseisistä Muutoksista. Jos Lisenssinhaltija Mukautumisjakson jälkeen yhä jatkaa Sovellusrajapinnan käyttöä, hän hyväksyy tehdyt Muutokset/tehdyn Muutoksen sitovasti.

 1. OMISTUSOIKEUS

Tällä Sopimuksella ei ole vaikutusta sopijaosapuolella ennen Sopimuksen voimaantuloa olleisiin immateriaalioikeuksiin eivätkä nämä sopijaosapuolen oikeudet mm. asiakirjoihin, ohjelmistoihin ja/tai niiden osiin sen johdosta muutu, että sopijaosapuolet luovuttavat niitä toisilleen Sopimuksen tarkoitusta varten.

 1. TUKI

Tämä Sopimus ei oikeuta Lisenssinhaltijaa minkäänlaiseen tukeen koskien Sovellusrajapintaa, ellei Lisenssinhaltija tee tällaisesta tuesta erillistä järjestelyä Grano Oy:n kanssa.

 1. LUOTTAMUKSELLISUUS

Lisenssinhaltija voi saada haltuunsa Luottamuksellista tietoa. Lisenssinhaltija voi käyttää Luottamuksellisia tietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen Lisenssinhaltijan oikeuksien käyttämiseksi tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tässä nimenomaisesti määriteltyjen lupien mukaisesti Lisenssinhaltija ei saa paljastaa Luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille ilman Grano Oy:n etukäteen kirjallisesti myöntämää lupaa. Lisenssinhaltijan muita Sopimuksen mukaisia velvoitteita rajoittamatta Lisenssinhaltija suostuu suojaamaan Luottamuksellisia tietoja luvattomalta käytöltä tai luvattomalta luovuttamiselta samaan tapaan kuin Lisenssinhaltija suojaisi samankaltaisia omia luottamuksellisia tietojaan tai immateriaalioikeuksiaan, ja joka tapauksessa vähintään kohtuullista huolellisuutta noudattaen.

 1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

KAIKKI PALVELUIDEN JA SOVELLUSRAJAPINNAN OMINAISUUDET, KUTEN KAIKKI PALVELIN- JA VERKKOKOMPONENTIT, OVAT KÄYTÖSSÄ ”SELLAISINA KUIN NE OVAT” JA ”SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN, JA GRANO OY KIELTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT TAKUUT, KUTEN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. ASIAKAS HYVÄKSYY SEN, ETTÄ GRANO OY EI TAKAA, ETTÄ SOVELLUSRAJAPINTA TOIMII KEKEYTYKSETTÄ, ILMAN VIIVEITÄ, TURVALLISESTI, VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTEI SIINÄ ESIINNY VIRUKSIA TAI MUITA HAITTAOHJELMIA, EIVÄTKÄ MITKÄÄN ASIAKKAAN GRANO OY:LTÄ SAAMAT TIEDOT TAI NEUVOT LUO MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JOITA EI OLE NIMENOMAISESTI MAINITTU TÄSSÄ SOPIMUKSESSA.

 1. VASTUUNRAJOITUS

9.1 KUMPIKAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN SOPIMUSOSAPUOLI TAI NIIDEN TYTÄRYHTIÖT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, ASIAMIEHET, TOIMITTAJAT TAI KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA KORVAUSVELVOLLISIA TOISELLE SOPIMUSOSAPUOLELLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE VOITTOJEN, MYYNNIN TAI LIIKETOIMINNAN MENETTÄMISESTÄ, TIETOJEN KATOAMISESTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, LIIKEARVON MENETYKSESTÄ TAI MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOIDEN AIHEUTTAJA ON KYSEINEN SOPIMUSOSAPUOLI TAI KOLMAS OSAPUOLI TÄMÄN SOPIMUKSEN TAI SOVELLUSRAJAPINTAAN LIITTYEN, HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO KYSEINEN SOPIMUSOSAPUOLI OLLUT TIETOINEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA TAI OLISIKO SE VOINUT ENNAKOIDA KYSEISET VAHINGOT.

9.2 SEN ESTÄMÄTTÄ, MITÄ MUUTA SOPIMUKSESSA MÄÄRÄTÄÄN, GRANO OY:N SOPIMUKSEN MUKAINEN KOKONAISVASTUU LISENSSINHALTIJALLE AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA ON RAJATTU SATAAN EURON (100 EURO). KAIKENLAISET TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVAT TAI SIIHEN LIITTYVÄT VAATEET ON ESITETTÄVÄ YHDEN (1) VUODEN KULUESSA VAATIMUKSEEN JOHTANEESTA ENSIMMÄISESTÄ TAPAHTUMASTA TAI ESIINTYMÄSTÄ.

9.3 Edellä kohdissa 9.1 ja 9.2 mainitut vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tai kohdan 7 luottamuksellisuutta koskevien sopimusehtojen rikkomisesta aiheutunutta vahinkoa.

 1. VAHINGONKORVAUKSET

Lisenssinhaltija vastaa kaikkien kolmansien osapuolten Grano Oy:tä kohtaan esittämistä kaikista kanteista, vaatimuksista, menettelyistä ja muista väitteistä sekä niistä Grano Oy:lle aiheutuvista vahingoista, vahingonkorvauksia ja muista kuluista (mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asiamieskulut), jotka koskevat, liittyvät tai perustuvat Lisenssinhaltijan tämän Sopimuksen mukaisen velvollisuuden, vakuutuksen, sitoumuksen tai muun ehdon laiminlyöntiin tai mihin tahansa asiaan, josta Lisenssinhaltija on nimenomaisesti luvannut vastata tämän Sopimuksen mukaisesti ja nimenomaisesti Sovellusrajapinnan käyttöön tai muuhun hyödyntämiseen.

 1. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

Tämä Sopimus astuu voimaan, kun Lisenssinhaltija on hyväksynyt sen ja pysyy voimassa, kunnes se päättyy tämän kohdan 11 mukaisesti. Kumpikin sopimusosapuoli voi päättää tämän Sopimuksen, milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Kaikenlainen tämän Sopimuksen päättäminen päättää myös tässä Lisenssinhaltijalle myönnettyjen käyttöoikeuksien voimassaolon. Kun tämä Sopimus päättyy mistä tahansa syystä, Lisenssinhaltijan tulee lopettaa kaikkia sellaisten materiaalien kopioiden käyttö, jotka on lisensoitu tämän Sopimuksen mukaisesti sekä kaikkea hallussaan olevaa Luottamuksellista tietoa ja joko palauttaa ne Grano Oy:lle tai tuhoaa ja poistaa ne kaikilta tietokoneilta, kovalevyiltä, verkoista ja muista tallennusvälineistä sekä todistaa kirjallisesti Grano Oy:lle, että tällaiset toimenpiteet on suoritettu. Sopimuksen kohdat 3, 4, 5, 7–15 ja 17 jäävät voimaan myös tämän Sopimuksen päätyttyä.

 1. SIIRTO, KOKO SOPIMUS, TARKISTUKSET

13.1 Lisenssinhaltija ei saa siirtää tätä Sopimusta kokonaisuudessaan tai osittain ilman Grano Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei saa evätä perusteettomasti. Grano Oy voi ilman Lisenssinhaltijan suostumusta siirtää tämän Sopimuksen mille tahansa Tytäryhtiölle tai fuusion tai liiketoiminnan myynnin yhteydessä sillä ehdolla, että kyseinen seuraaja suostuu täyttämään tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

13.2 Tämä Sopimus sisältävät kaiken, mitä sopijaosapuolet ovat tässä asiassa sopineet ja kumoavat kaikki aikaisemmat Sopimuksen kohdetta koskevat sopimukset, tarjoukset, sitoumukset ja muut tahdonilmaisut.

 1. SOPIMUSYHTEYDESTÄ IRROTTAMINEN

Mikäli jokin Sopimuksen ehto on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin Sopimuksen ehtoihin.

 1. SOPIMUSPUOLTEN SUHDE

Kumpikin sopijaosapuoli toimii omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Kummallakaan sopijaosapuolella ei ole oikeutta tehdä toista sopijaosapuolta velvoittavaa sitoumusta.

 1. ILMOITUKSET

Kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee antaa kirjallisesti suomen kielellä. Ilmoitukset tulee antaa lähetin välityksellä, kirjattuna kirjeenä, faksilla tai sähköpostitse sopijaosapuolten ilmoittamille yhteyshenkilöille tai sellaisille yhteyshenkilöille, jotka sopijaosapuoli myöhemmin kirjallisesti ilmoittaa. Mikäli ilmoitus on lähetetty kirjattuna kirjeenä, se katsotaan saapuneeksi vastaanottajalle viiden päivän kuluessa postituspäivämäärästä. Sähköpostilla tai telefaxilla tehty ilmoitus katsotaan saapuneeksi lähetystä seuraavana päivänä, edellyttäen että ilmoituksen perille saapumisesta on saatu vahvistus. Lähetin välityksellä lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi, kun se on toimitettu vastaanottajalle vastaanottokuittauksin.

Osapuoli on velvollinen ilmoittamaan viipymättä toiselle Osapuolelle yllä mainituissa yhteystiedoissaan tapahtuvista muutoksista.

 1. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säädöksiä. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.