API-licensavtal

API-licensavtal


Genom att använda API, eller tillåta att någon använder API, samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du ingår i detta avtal på uppdrag av ett företag, en organisation eller en annan juridisk person (en ”enhet”) godkänner du villkoren i detta avtal för den enheten och informerar Grano Oy om att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal, i vilket fall begrepp som ”licenstagare”, ”du” och ”din” hädanefter ska hänvisa till en sådan enhet. Om du inte har en sådan befogenhet eller om inte enheten godkänner detta avtal får du inte godkänna detta avtal och enheten får inte använda API.

 1. DEFINITIONER

I detta avtal ska ett antal begrepp ha de betydelser som anges nedan.
Med ”immateriella rättigheter” avses patent, uppfinningar, upphovsrätt, varumärken, domännamn, affärshemligheter, know-how och andra immateriella rättigheter.
Med ”konfidentiell information” avses all information som Grano Oy lämnar till licenstagaren, däribland API, alla dokument, material och andra material som är konfidentiella eller bör anses vara konfidentiella, oavsett hur eller i vilken form informationen levereras eller hur mottagaren på annat sätt kommer i kontakt med den.
Med ”märken” avses varumärkena som tillhör Grano Oy (t.ex. SokoPro) och logotyperna som tillgängliggörs i samband med API enligt detta avtal.
Med ”API” avses ett applikationsprogrammeringsgränssnitt och eventuell medföljande eller relaterad dokumentation, källkod, körbara applikationer och annat material.
Med ”applikationer” avses webb- eller andra programvarutjänster eller -applikationer som utvecklats av licenstagaren som använder eller interagerar med API.
Med ”appmarknad” avses en marknadsplats, en annan aggregator eller ett lager för offentliga data med kod eller applikationer.

 1. ÅTKOMSTRÄTTIGHET

2.1 Detta avtal reglerar licenstagarens rättigheter att använda API för att utveckla och implementera applikationer.

2.2 Med förbehåll för detta avtal, däribland begränsningarna i avsnitt 3, beviljar Grano Oy licenstagaren, för licenstagarens interna affärsändamål, en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensieringsbar, världsomspännande och återkallelig rättighet att under giltighetstiden använda API för att utveckla och implementera applikationer.

 1. RESTRIKTIONER OCH SKYLDIGHETER

3.1 Licenstagaren måste följa alla restriktioner som anges i detta avtal och de allmänna API-riktlinjerna vid all användning av API. Licenstagaren måste också följa alla restriktioner som anges i detta avtal vid all användning av märkena. Om Grano Oy, efter eget gottfinnande, anser att licenstagaren har överträtt eller försökt att överträda villkoren i detta avtal kan licensen som har beviljats ​​licenstagaren enligt detta avtal tillfälligt eller permanent återkallas, med eller utan föregående meddelande till licenstagaren.

3.2 För att kunna använda API måste licenstagaren få API-uppgifter (”token”) från Grano Oy. Licenstagaren får inte dela eller på annat sätt utlämna sin token till en tredje part. Licenstagaren ska förvara denna token och all inloggningsinformation på ett säkert sätt, och licenstagaren ska bara skaffa sig åtkomst till API med hjälp av token.

3.3 Licenstagarens applikationer får inte väsentligt replikera produkter eller tjänster som erbjuds av Grano Oy i samband med SokoPro, inklusive men inte begränsat till funktioner eller klienter på plattformar (t.ex. iOS eller Android) där Grano Oy erbjuder en egen klient eller funktion. Applikationerna får inte använda eller komma åt API i syfte att övervaka tillgängligheten, prestandan eller funktionaliteten för ett API eller en tjänst eller för liknande jämförelseändamål.

3.4 Applikationerna får inte på något sätt visa någon form av reklam

3.5 Licenstagaren har inte rätt att publicera applikationer på någon appmarknad som inte på samma sätt har publicerats på Grano Oy-marknadsplatsen.

3.6 Licenstagaren får under inga omständigheter, via applikationer eller på annat sätt, ompaketera eller återförsälja API. Licenstagaren får inte använda API på något sätt som undergräver eller potentiellt kan undergräva säkerheten för API eller annan data eller information som lagras eller överförs med tjänsten. Licenstagaren får heller inte, och får inte försöka att: (a) störa, modifiera eller inaktivera API:s funktioner, funktionalitet eller säkerhetskontroller, (b) övervinna, undvika, kringgå, ta bort, avaktivera eller på annat sätt kringgå API:s skyddsmekanismer eller (c) dekonstruera, dekompilera, ta isär eller försöka att dechiffrera API:s källkod, underliggande idéer, algoritmer, struktur eller organisationsform.

3.7 Licenstagaren bekräftar att licenstagaren ensamt är ansvarig, och att Grano Oy inte har något ansvar eller någon skyldighet gentemot en tredje part, för applikationernas utveckling, drift, support eller underhåll

3.8 Licenstagaren ska följa de tekniska och policyimplementerade begränsningarna för API och restriktionerna i detta avtal när det gäller att designa och implementera applikationer. Utan att begränsning av det ovanstående ska inte licenstagaren bryta mot några angivna hastighetsbegränsningar för att anropa eller på annat sätt använda ett API.

 1. MUUTOKSET

Licenstagaren bekräftar och godkänner att SokoPro kan ändra detta avtal, API, de allmänna API-policyerna och integritetspolicyn för Grano Oy från tid till annan (en ”ändring”). Licenstagaren underrättas skriftligen om ändringar av detta avtal, API eller de allmänna API-policyerna. Alla övriga ändringar kan meddelas via någon av de webbplatser som ägs eller förvaltas av Grano Oy, eller genom någon typ av direkt kommunikation med licenstagaren. Licenstagaren godkänner vidare att sådana ändringar kan genomföras när som helst och utan föregående meddelande till licenstagaren. Licenstagaren ska inom trettio (30) dagar från datumet då ändringarna först meddelades (eller en kortare tidsperiod som anges i meddelandet om ändringarna (”överensstämmelseperioden”)) efterleva sådana ändringar genom att implementera och använda den senaste versionen av API och göra de eventuella ändringar av applikationerna som kan krävas till följd av sådana ändringar. Licenstagaren förstår att en ändring kan påverka applikationerna negativt. Grano Oy ska inte ha något ansvar gentemot licenstagaren eller någon användare av licenstagarens applikationer avseende sådana ändringar eller eventuella negativa effekter som härrör från sådana ändringar. Licenstagarens fortsatta användning av API efter överensstämmelseperioden ska utgöra ett bindande godkännande av de utfärdade ändringarna.

 1. ÄGANDERÄTT

Detta avtal ska inte påverka någon av de immateriella rättigheter som parterna hade innan detta avtal trädde i kraft, och parternas rättigheter till t.ex. dokument, programvara och/eller delar därav ändras inte som en följd av att parterna lämnar dessa till varandra i enlighet med avtalet.

 1. SUPPORT

Detta avtal ger inte licenstagaren rätt till API-support, såvida inte licenstagaren genom separata arrangemang med Grano Oy kommer överens om sådan support.

 1. KONFIDENTIALITET

Licenstagaren kan få tillgång till konfidentiell information. Licenstagaren får endast använda konfidentiell information i den utsträckning som krävs för att utöva sina rättigheter enligt detta avtal. Med förbehåll för de uttryckliga tillstånd som anges häri får inte licenstagaren lämna ut konfidentiell information till tredje part utan föregående skriftligt samtycke från Grano Oy. Utan begränsning av någon annan av licenstagarens skyldigheter enligt detta avtal samtycker licenstagaren till att skydda konfidentiell information från obehörig användning och utlämnande på samma sätt som licenstagaren skulle skydda egen konfidentiell information och egna immateriella rättigheter av liknande typ och i vilket fall som helst inte med mindre än en rimlig grad av omsorg.

 1. GARANTIFRISKRIVNING

ALLA FUNKTIONER I TJÄNSTERNA OCH API, DÄRIBLAND ALLA SERVER- OCH NÄTVERKSKOMPONENTER, TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÅNG” UTAN NÅGON ANNAN TYP AV GARANTI I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER. GRANO FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ÄGANDERÄTT, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. DU BEKRÄFTAR ATT GRANO OY INTE GER NÅGRA GARANTIER FÖR ATT API SKA FUNGERA UTAN AVBROTT, UTAN FÖRSENINGAR, SÄKERT, FELFRITT ELLER FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG PROGRAMVARA. INGEN INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM DU TAR EMOT AV GRANO OY SKA UTGÖRA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON PART I DETTA AVTAL, ELLER DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, CHEFER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE, VARA ANSVARIG GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN I DETTA AVTAL ELLER EN TREDJE PART FÖR UTEBLIVNA INKOMSTER, FÖRSÄLJNINGSTILLFÄLLEN, AFFÄRSMÖJLIGHETER, DATA ELLER GOODWILL, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER NÅGON TYP AV INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST ELLER FÖLJDSKADA ELLER -FÖRLUST SOM EN SÅDAN PART ELLER TREDJE PART DRABBAS AV I SAMBAND MED DET HÄR AVTALET ELLER API, OAVSETT OM EN SÅDAN PART HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR ELLER KUNDE HA FÖRUTSETT EN SÅDAN SKADA.

9.2 OAVSETT EVENTUELL MOTSTRIDIG INFORMATION I DET HÄR AVTALET SKA GRANO OYS SAMLADE ANSVAR GENTEMOT LICENSTAGAREN SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DETTA AVTAL BEGRÄNSAS TILL ETTHUNDRA EURO (100,00 €). SKADESTÅNDSANSPRÅK SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL MÅSTE GÖRAS INOM ETT (1) ÅR EFTER DEN FÖRSTA HÄNDELSEN ELLER FÖREKOMSTEN AV DET SOM GETT UPPHOV TILL SKADESTÅNDSANSPRÅKET.

9.3 De ovannämnda ansvarsbegränsningarna i avsnitten 9.1 och 9.2 gäller inte skador som orsakats av avsiktliga handlingar, grov oaktsamhet eller överträdelse av avtalsvillkoren avseende integritet som anges i avsnitt 7

10. SKADEERSÄTTNING

Licenstagaren ansvarar för alla processer, fordringar, förfaranden och andra invändningar som åberopas av en tredje part gentemot Grano Oy och för skadorna, ersättningarna och andra utgifter (inklusive men inte begränsat till agenternas rimliga kostnader) för Grano Oy avseende, relaterade till eller på grund av en överträdelse av en skyldighet, utfästelse, garanti, försäkran eller annan bestämmelse i detta avtal av licenstagaren eller något som licenstagaren uttryckligen har godkänt att ansvara för enligt detta avtal, eller uttryckligen användningen av API.

 1. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Detta avtal ska börja att gälla så snart licenstagaren har godkänt det och förblir i kraft tills det upphör att gälla enligt avsnitt 11. Endera parten kan säga upp detta avtal när som helst och utan någon orsak. När detta avtal upphör att gälla ska även de licenser som har beviljats licenstagaren härunder upphöra att gälla. När detta avtal av någon orsak upphör att gälla ska licenstagaren sluta att använda alla kopior av de material som är licensierade enligt detta avtal och eventuell konfidentiell information i sitt innehav och antingen skicka tillbaka sådana till Grano Oy, eller förstöra och ta bort dem från alla datorer, hårddiskar, nätverk och annat lagringsmedier. Dessutom ska licenstagaren sedan skriftligen intyga till Grano Oy att dessa åtgärder har vidtagits. Avsnitten 3, 4, 5, 7–15 och 17 ska fortsätta att gälla när detta avtal sägs upp.

 1. ÖVERLÅTELSE, HELA AVTALET, REVISIONER

13.1 Licenstagaren får inte överlåta någon del av detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från Grano Oy, vars samtycke inte undanhålles på orimligt sätt. Grano Oy kan, utan licenstagarens samtycke, överlåta detta avtal till ett närstående företag eller i samband med en fusion eller försäljning av verksamheten under förutsättning att en sådan efterträdare samtycker till att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

13.2 Detta avtal utgör allt som parterna har kommit överens om i denna fråga och ska ersätta eventuella tidigare avtal, erbjudanden, åtaganden och andra viljeyttringar vad gäller avtalets innehåll.

 1. ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Om ett villkor i detta avtal är ogiltigt eller inte verkställbart ska det inte påverka de övriga villkoren i avtalet.

 1. PARTERNAS FÖRHÅLLANDE

Varje part ska agera för egen räkning. Ingendera parten har rätt att göra några åtaganden som förbinder den andra parten.

 1. MEDDELANDEN

Alla meddelanden som rör avtalet måste skrivas på finska. Meddelanden måste skickas med privat budfirma, rekommenderat brev, fax eller e-post till de kontaktpersoner som anges av parterna eller till de kontaktpersoner som skriftligen anges av en part vid ett senare tillfälle. Om ett meddelande skickas med rekommenderat brev ska det antas ha mottagits av adressaten inom fem dagar efter utskicksdatumet. Om ett meddelande skickas via fax eller e-post antas det ha mottagits dagen efter det skickats, förutsatt att en mottagningsbekräftelse har mottagits. Om ett meddelande skickas med en privat budfirma ska det antas ha mottagits när det har levererats till mottagaren med ett mottagningsbevis.

Båda parterna är skyldiga att utan dröjsmål underrätta den andra parten om eventuella ändringar i ovannämnda kontaktuppgifter.

 1. REGLERANDE LAG

Detta avtal ska regleras av finsk lag med undantag för dess lagvalsregler. Eventuella tvister som härrör från detta avtal ska lösas av Helsingfors justitiehus.