Användningsvillkor

 1. Allmänt

Dessa allmänna användarvillkor (nedan kallade ”Villkor”) gäller för användningen av Tjänsten SokoPro som utvecklats och tillhandahålls av SokoPro Oy (nedan kallat ”SokoPro”).

Användaren ska bekanta sig noggrant dessa villkor noggrant innan hen använder Tjänsten SokoPro. Villkoren gäller för alla Användarens aktiviteter i Tjänsten SokoPro. Användaren förbinder sig till att följa dessa Villkor oavsett på vilken enhet Tjänsten SokoPro används. Användning av Tjänsten SokoPro tillåts inte utan att Användaren godkänner dessa Villkor.

Villkoren definierar parternas rättigheter och skyldigheter avseende Tjänsten SokoPro. För Tjänsten SokoPro gäller dessutom eventuella övriga villkor som publiceras på den av SokoPro ägda webbplatsen http://www.sokopro.com/, såsom till exempel SokoPros dataskyddsbeskrivning och villkoren i meddelandet om kakpolicy. Om dessa villkor och ovan nämnda övriga villkor innehåller motstridiga villkor, gäller dock dessa Villkor primärt.

2. Användarens ansvar för användningen av Tjänsten SokoPro

Användaren ska förvara användarnamn och lösenord omsorgsfullt för att undvika missbruk, och utan dröjsmål meddela SokoPro om eventuellt missbruk av dem som kommer till Användarens kännedom.

Användaren kan när som helst avsluta sin registrering, varvid Användaren inte längre har åtkomst till Tjänsten SokoPro. Användaren ska skicka SokoPro ett meddelande om avslutandet till e-postadressen som anges i slutet av dessa Villkor. SokoPro kan avsluta Användarens registrering eller begränsa åtkomsten till vissa delar av Tjänsten SokoPro, om SokoPro har ett motiverat skäl att tro att Användaren har brutit mot Villkoren eller att Användarens användar-id har blivit känt för tredje part.

3. Behandling av personuppgifter

SokoPro behandlar personuppgifter på det sätt som tillåts och krävs enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning och agerar som personuppgiftsansvarig för sitt kundregister. Användarnas personuppgifter behandlas och överlåts på sätten som beskrivs i registerbeskrivningen för detta kundregister. Registerbeskrivningen kan hittas via länken längst nere på SokoPros webbplats.

https://www.sokopro.com/sv/integritetspolicy/
https://www.sokopro.com/sv/cookiepolicy/

4. Rättigheter och begränsningar för användningen av Tjänsten SokoPro

SokoPro beviljar Användaren en rätt som är begränsad, utan ensamrätt och icke-överlåtbar att använda Tjänsten SokoPro.

Tjänsten SokoPro får endast användas i enlighet med gällande Villkor och tillämplig lagstiftning, samt eventuella anvisningar och villkor som ges separat i Tjänsten SokoPro.

Användaren har rätt att se och bläddra i Tjänsten SokoPro samt använda funktionerna som ingår i Tjänsten SokoPro. Användaren får inte modifiera eller kopiera Tjänsten SokoPro på något sätt, och inte delvis som sådan eller modifierad dela, distribuera, överföra, visa offentligt eller på annat sätt offentliggöra Tjänsten SokoPro.

Användaren får inte använda Tjänsten SokoPro (I) för en verksamhet som är olaglig, olämplig eller strider mot användningsändamålet för Tjänsten SokoPro, (II) för en verksamhet vars syfte att avbryta verksamheten för Tjänsten SokoPro, hindra andra användares möjlighet att använda Tjänsten SokoPro, eller på annat sätt störa verksamheten för Tjänsten SokoPro, eller (III) för att ge falsk information.

SokoPro har rätt att utan förhandsmeddelande när som helst begränsa eller på annat sätt ändra funktionerna eller användningen av Tjänsten SokoPro, samt att av motiverade orsaker blockera Användarens åtkomst till Tjänsten SokoPro bl.a. i följande situationer:

 1. Användaren försöker skada eller störa eller deltar på annat sätt i verksamhet som försämrar webbplatsen, datorsystemet, nätverket eller tjänsten.
 2. Användaren försöker använda tjänsten för att skicka eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller virus, trojaner, maskar, korrupta filer eller andra liknande program som kan skada funktionen av någons dator eller egendom.
 3. Användaren undersöker, kartlägger eller testar SokoPro-systemets eller nätverkets sårbarhet.
 4. Användaren bryter mot eller på annat sätt kringgår säkerhets- eller autentiseringsproceduren för Tjänsten SokoPro.
 5. Användaren gör sig skyldig till att störa eller förhindra en användare eller ett webbhotell eller ett nätverk, till exempel genom att skicka ett virus, överbelasta, göra en översvämningsattack, skicka spam eller bombardera någon del av Tjänsterna SokoPro med meddelanden.
 6. Användaren använder Tjänsten, söker efter eller skapar ett Användar-id för Tjänsterna SokoPro på annat sätt än genom offentligt stödda gränssnitt (till exempel genom webbskrapning eller att skapa ett stort antal användar-id).
 7. Användaren skickar in ändrad, bedräglig eller falsk källinformation, inklusive förfalskning och nätfiske.
 8. Användaren marknadsför eller gör reklam för andra än sina egna produkter eller tjänster utan vederbörligt tillstånd.
 9. Användaren säljer tjänster även om hen inte uttryckligen är bemyndigad till detta.
 10. Användaren publicerar eller delar material som är olagligt, pornografiskt eller som innehåller extremt våld eller terrorverksamhet, inklusive terroristpropaganda.
 11. Användaren riktar intolerans eller sprider hat mot någon person eller grupp av människor på grundval av ras, religion, etniskt ursprung, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller funktionshinder.
 12. Användaren bryter mot lagen, inklusive lagring, publicering eller delning av bedrägligt, kränkande eller vilseledande material.
 13. Användaren kränker andra människors integritet eller rättigheter.

SokoPro beviljar inte Användaren några andra rättigheter till Tjänsten SokoPro än de som specifikt nämns i dessa Villkor. Användaren befriar SokoPro och dess koncernbolag, såväl som alla deras direktörer, anställda och andra representanter, från ansvar avseende anspråk som uppstår till följd av Användarens användning av Tjänsten SokoPro.

5. Immateriella rättigheter

Tjänsten SokoPro är SokoPros eller dess samarbetspartners egendom, och skyddas av bland annat upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal. Alla immateriella rättigheter som avser Tjänsten SokoPro tillhör SokoPro eller dess samarbetspartner eller aktörer som på annat sätt förekommer i Tjänsten SokoPro.

6. Meddelanden

SokoPro kan publicera meddelanden i Tjänsten SokoPro då och då, och SokoPro kan även skicka Användaren meddelanden om Tjänsten SokoPro till e-postadressen eller mobiltelefonnumret som Användaren har angett. Meddelanden anses mottagna sju (7) dagar efter att de skickats till Användaren eller är inkluderade i Tjänsten SokoPro. Om Användaren fortsätter att använda Tjänsten SokoPro, anses Användaren ha mottagit meddelandena oavsett sättet de skickades.

7. Tillgänglighet och tekniska krav för Tjänsten SokoPro

Användningen av Tjänsten SokoPro kan kräva nedladdning av viss programvara som utvecklats av SokoPro eller en tredje part. Tjänsten SokoPro, några av dess egenskaper samt funktionen av Tjänsten SokoPro kan vara beroende av nätverksanslutningar, kompatibiliteten hos enheterna som används och innehållsformat som stöds. SokoPro publicerar uppdateringar då och då, som Användare rekommenderas att ladda ner till sin terminal efter att ha fått information om dem, eftersom det kan leda till att Tjänsten SokoPro inte längre är tillgänglig om man låter bli att ladda ner uppdateringarna.

Tillgängligheten till Tjänsten SokoPro kan variera och bestäms endast av SokoPro, inklusive den geografiska omfattningen och språkversionerna av Tjänsten SokoPro. SokoPro kan efter eget gottfinnande ändra och förbättra Tjänsten SokoPro eller avsluta den helt eller delvis, samt avbryta användningen av Tjänsten SokoPro under bland annat underhållsavbrott.

8. Ansvarsbegränsningar

SokoPro strävar till att Tjänsten SokoPro alltid är tillgänglig och störningsfri för Användaren. SokoPro ger dock inga garantier för funktionaliteten av Tjänsten SokoPro eller dess Innehåll, utan de tillhandahålls sådana som de är.

SokoPro ansvarar inte för oavbruten, rättidig eller felfri tillgänglighet för Användaren av Tjänsten SokoPro. SokoPro ansvarar inte heller för korrekthet, tillförlitlighet, fel, brister, inexaktheter eller andra fel i informationen eller Innehållet som förmedlas i Tjänsten SokoPro eller för kränkningar av rättigheter. Tjänsten SokoPro, dess funktion eller vissa egenskaper kan vara beroende av nätverksanslutningar, kompatibiliteten hos enheterna som används och innehållsformat som stöds.

SokoPro ansvar inte för direkta eller indirekta skador (inklusive bland annat förlust av affärer, avtal, intäkter eller data, eller skador orsakade av avbrott i affärsverksamheten) till följd av användning eller förhindrande av användning av Tjänsten SokoPro eller Innehållet, eller någon som helst annan användning eller förhindrande av användning av Tjänsten SokoPro eller Innehållet, vare sig det sker på grundval av avtal, rättskränkning, vårdslöshet eller annat, även om SokoPro skulle ha underrättats i förväg om möjligheten till sådan skada.

SokoPros ansvar är i alla fall alltid begränsat högst till ansvaret enligt tvingande lagstiftning.

9. Ändringar av Villkor

Dessa villkor träder i kraft 27.04.2022 och är giltiga tills vidare. SokoPro förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor efter eget gottfinnande. Ändringar av Villkoren träder i kraft när ändringarna har meddelats i Tjänsten SokoPro eller på annat sätt till Användaren, varefter de gäller för Användarens verksamhet i Tjänsten SokoPro.

10. Villkorens laglighet

Om något avsnitt i dessa Villkor konstateras vara olagligt eller olämpligt att verkställa av någon anledning, påverkar detta inte på något sätt lagenligheten eller verkställbarheten av dessa Villkor i övrigt.

11. Tillämplig lag och tvistlösning

För användningen av Tjänsten SokoPro och dessa Villkor tillämpas Finlands lag, med undantag för dess lagvalsregler. Parterna ska sträva till att lösa eventuella tvister i dessa frågor i första hand genom förhandling. Om en förlikning inte uppnås inom rimlig tid avgörs tvister i Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.

12. Kontaktuppgifter

Tjänsten underhålls och tillhandahålls av SokoPro Oy, vars FO-nummer är 3214780-8.

Förfrågningar relaterade till ovanstående kan skickas antingen per e-post

helpdesk@sokopro.fi

eller per post till adressen:

SokoPro Oy/SokoPro/Servicevillkor,

Vattengränden 4, 02200 Esbo, Finland