Användningsvillkor

Följande allmänna villkor reglerar leverantörens och kundens rättigheter och skyldigheter vid användning av tjänsterna och materialet som tillhandahålls på https://www.sokopro.com/.

§ 1 Definitioner
Avtal” åsyftar tjänsteavtalet som ingår av parterna på https://www.sokopro.com/ eller via ett separat avtal och som omfattas av dessa allmänna villkor.

Kund” åsyftar den part som ingått ett avtal med leverantören.

Kundinformation” åsyftar data, ritningar och annan information eller dokumentation som laddats upp, lagrats, anpassats eller på annat sätt behandlats av kunden på leverantörens servrar inom ramen för tjänsten.

Allmänna villkor” åsyftar dessa allmänna villkor.

https://www.sokopro.com/” åsyftar webbplatsen https://www.sokopro.com/ och innehållet på denna vid godtycklig tidpunkt samt leverantörens webbplatser med nationella domäner i de länder där leverantören bedriver verksamhet.

Part/parten” åsyftar antingen leverantören eller kunden medan ”parter/partnerna” åsyftar både leverantören och kunden.

Tjänst/tjänsten” åsyftar den programvara som leverantören tillhandahåller till kunden via olika typer av abonnemang.

Leverantören” åsyftar SokoPro Oy (finskt organisationsnummer: 3214780-8).

§ 2 Licens
Detta avtal är ett separat rättsligt instrument och ingås mellan kunden och leverantören eller. Det kan också ingås mellan kunden som avropar tjänsten på https://www.sokopro.com/.

Om kunden blir inbjuden av någon annan kund till att använda en produkt som licensierats från leverantören, ger leverantören kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar och tidsbegränsad licens att använda den produkt som inbjudan gäller. Sådan licens löper senast ut samtidigt som den underliggande licensen för produkten i fråga löper ut. De allmänna villkoren ska i största möjliga mån reglera kundens användarlicens för produkter av den typ som avses i detta avsnitt.

Om kunden erbjuds möjlighet att beställa informationsdistribution via tjänsten ska ett separat distributionsavtal ingås mellan kunden och distributören i fråga. Leverantören ska inte kunna hållas ansvarig för avtal som ingåtts mellan kunden och sådan distributör eller för rättmätigt beivrande av detsamma.

§ 3 Tjänstekvalitet
Tjänsten är en så kallad Software as a Service (SaaS), och samtliga applikationer som krävs för användning av tjänsten tillhandahålls till kunden av leverantören via internet.

Planerade driftstopp skall i största möjliga mån förläggas till helger eller efter kontorstid på vardagar kl. 20–06 (CET). Leverantören skall underrätta kunden om alla planerade driftstopp senast två dagar före det planerade driftstoppet genom att publicera ett kungörande på inloggningssidan till https://www.sokopro.com/ eller med någon annan lämplig metod. Planerade driftstopp

kan äga rum upp till tolv gånger om året, men inget enskilt planerat driftstopp får vara längre än sex timmar.

Oplanerade driftstopp åsyftar störningar eller avbrott i tjänsten som tillhandahålls till kunden, men som leverantören inte kunnat förutse eller varna för i god tid. Leverantören äger alltid rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att kunna vidmakthålla drift och säkerhet.

I händelse av defekt i tjänsten skall leverantören åtgärda nämnda defekt så snart som omständigheterna medger. Om kunden upptäcker en defekt i tjänsten ska denne utan dröjsmål meddela leverantören om detta.

Leverantörens ansvar för defekter och underlåtenhet att uppfylla avtalade tjänstenivåer ska inte gälla defekter och fel som beror på följande:

(a) omständigheter för vilka kunden ansvarar i enlighet med avtalet

(b) omständigheter utom leverantörens ansvarsområde i förhållande till tjänsten

(c) virus eller andra säkerhetsrelaterade angrepp, förutsatt att leverantören har vidtagit försiktighetsåtgärder i enlighet med avtalade krav eller att leverantören, i avsaknad av sådana krav, har vidtagit försiktighetsåtgärder i enlighet med tillämpliga professionella normer.

§ 4 Kunduppgifter

Leverantören skall upprätthålla en hög säkerhetsnivå som skyddar kunduppgifterna från obehörig åtkomst.

Leverantören skall säkerställa att kunduppgifterna säkerhetskopieras minst en gång om dygnet och att säkerhetskopiorna lagras på ett säkert sätt i 30 dagar.

Leverantören och eventuella underleverantörer får endast använda kunduppgifterna i syften som uttryckligen har med tillhandahållandet av tjänsten att göra.

Leverantören förbehåller sig rätten att radera kunduppgifter i följande fall:

(1) när avtalet löpt ut
(2) om kunden underlåter att sköta sina åtaganden enligt avtalet
(3) om leverantören upptäcker eller har rimlig anledning att tro att kunden har behandlat information på ett sätt som kan utgöra intrång i upphovsrätt eller immaterialrätt tillhörande tredje part eller som på annat sätt kan klassas som oansvarigt eller oetiskt
(4) om kunden på annat sätt än vad som medges under paragraf (3) ovan bryter mot tillämplig lagstiftning eller någon som helst lag eller myndighetsföreskrift rörande den information som behandlas i samband med tjänsten eller på https://www.sokopro.com/.

Leverantören äger rätt att av tekniska skäl överföra information från https://www.sokopro.com/ till valfritt annat datamedium. Säkerhetskopierade uppgifter lämnas ut på kundens begäran mot en avgift som anges i den gällande prislistan eller enligt någon annan överenskommelse som ingåtts mellan partnerna.

§ 5 Konfidentialitet
Parterna förbinder sig att skydda konfidentiell information som den ena parten mottagit från den andra parten på ett ändamålsenligt sätt och med samma omsorg som parten skulle behandla egen konfidentiell information. ”Konfidentiell information” åsyftar all information och data av konfidentiell natur, inklusive avtalet och dokumentation rörande tjänsten och data om partnernas respektive affärsverksamheter, som tillhandahålls av den ena parten till den andra parten i samband med avtalets fullgörande. Partnerna förbinder sig att inte dela eller utnyttja konfidentiell information på annat sätt än vad som medges nedan. Konfidentiell information får endast delas med chefer, anställda, konsulter eller samarbetspartner som behöver få tillgång till den berörda informationen i syfte att tillhandahålla eller använda tjänsten eller möjliggöra partens fullgörande av åtagandena enligt detta avtal. Om konfidentiell information lämnas ut till chefer, anställda, konsulter eller samarbetspartner av endera parten skall denna part säkerställa att mottagaren av informationen är bunden av sekretessavtal som i allt väsentligt motsvarar villkoren i detta avtal. Partens skyldighet att upprätthålla konfidentialiteten i enlighet med ovanstående gäller inte röjande eller användning av konfidentiell information i de fall där den ena parten kan bevisa (a) att parten kommit över informationen på lagligt sätt innan den delades av den andra parten utan skyldighet att hemlighålla densamma, (b) att parten senare kommit över informationen från tredje part som inte är bunden av sekretessavtal gällande densamma, (c) att informationen blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta sekretessavtal eller (d) att parten är ålagd att lämna ut informationen efter krav från relevant statlig myndighet, efter domstolsbeslut, för att efterleva tillämpligt lagkrav eller myndighetsföreskrift, eller för att följa reglerna på den börs där partens aktier (eller något närliggande företags aktier) är noterade och handlas. Endera parten skall utan dröjsmål underrätta den andra parten om otillåten användning eller delning av konfidentiell information. Detta sekretessavtal skall fortsätta äga laga kraft även efter att avtalet löpt ut. Leverantören skall, om inget annat anges, äga rätt att referera till kunden som kund i samband med försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, oberoende av medium. Leverantören skall också äga rätt att använda kundens varumärken och logotyper i samband med sådana aktiviteter.

§ 6 Behandling av personuppgifter
Leverantören äger rätt att samla in personuppgifter om kundens anställda och kontaktpersoner i den utsträckning detta behövs för att leverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden i enlighet med avtalet. All personuppgiftsbehandling utförs av SokoPro Oy i egenskap av personuppgiftsansvarig och enligt beskrivningen i leverantörens sekretesspolicy, som finns att läsa på https://www.sokopro.com/.

Leverantören äger rätt att ändra på ID-nummer och annan användarrelaterad information om leverantören avser detta nödvändigt av driftsmässiga eller säkerhetsmässiga skäl.

Om kundens personuppgifter behandlas av leverantören som en del av tjänsten blir kunden personuppgiftsansvarig medan leverantören blir personuppgiftsbiträde för sådan hantering. I sådana fall skall ett separat personuppgiftsbiträdesavtal upprättas (se här [LINK]) mellan leverantören och kunden rörande kundkontots personuppgiftsbehandling.

§ 7 Kundens åtaganden
Kunden ansvarar ensam för inköp av den utrustning och programvara som krävs för användning av tjänsten.

När kunden använder tjänsten åtar sig kunden att följa gällande lagstiftning full ut, särskilt beträffande information som skickas, lagras, kommuniceras eller på annat sätt behandlas inom ramen för tjänsten samt på https://www.sokopro.com/. Kunden skall säkerställa att informationsbehandlingen inte inkräktar på tredje parts rättigheter i enlighet med finsk upphovsrättslag eller annan tillämpbar lagstiftning. Om kunden använder programvara, presentationer, ritningar eller andra verk som kunden har fått tillgång till via tjänsten, ansvarar kunden själv för att säkerställa att denne har rätt att använda sådana verk.

Kunden ansvarar för alla åtgärder som kunden vidtar inom ramen för tjänsten och på https://www.sokopro.com/ under kundens användarnamn och ID-nummer.

Kunden är skyldig att säkerställa att samtliga datafiler och annan information som kommuniceras i samband med tjänsten är fri från virus och andra defekter som kan påverka tjänstens funktioner och prestanda.

Om det skulle framkomma att kundens datafiler eller annan information inverkar menligt på tjänstens funktioner och prestanda äger leverantören rätt att stänga av kunden tills felet har avhjälpts.

§ 8 Avgifter, betalningar och granskningar
Kunden skall erlägga en avgift till leverantören för tjänsten i enlighet med gällande prislista, såvida inte någon annan skriftlig överenskommelse har slutits mellan partnerna. Eventuella prishöjningar ska meddelas via https://www.sokopro.com/ eller på något annat sätt som är tydligt för kunden, minst 30 dagar före prishöjningens ikraftträdande.

Om inget annat har överenskommits mellan partnerna skall alla avgifter för tjänsten faktureras av leverantören en månad i förväg, med undantag för de fall där kunden har tecknat en årsprenumeration. Betalningen skall vara leverantören tillhanda senast 30 dagar från faktureringsdatum. Leverantören äger rätt att ändra betalningsvillkoren om detta föranleds av kundens bristande betalningsförmåga.

Eventuellt bestridande av fakturan kommer endast att beaktas om det görs inom 10 kalenderdagar från faktureringsdatum.

Dröjsmålsränta debiteras på det obetalda fakturabeloppet från och med sista betalningsdatum i enlighet med finsk räntelagstiftning (633/1982) eller efterföljande lagstiftning.

Leverantören äger rätt att stänga av kunden från tjänsten om kunden, trots skriftlig betalningspåminnelse, underlåter att betala det utestående beloppet till leverantören. Om kunden efter sådan avstängning betalar det utestående beloppet och åter söker tillgång till tjänsten skall kunden först betala en omstartsavgift till leverantören. Omstartsavgiftens storlek får aldrig överstiga det månatliga belopp som vanligtvis betalas av kunden.

Om kunden upprepade gånger underlåter att betala avgiften eller om betalningen är mer än 15 dagar försenad, äger leverantören rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kunden är skyldig att kompensera leverantören för eventuella förluster som orsakats av utebliven betalning.

Leverantören äger rätt att vid behov genomföra en granskning för att verifiera att informationen som tillhandahållits av kunden som underlag för tjänstens pris stämmer eller om det finns anledning att tro att omständigheterna har förändrats. Om sådan granskning genomförs äger leverantören rätt att begära hjälp från en extern granskare. Granskningar kan komma att genomföras under avtalets löptid samt under en period av 12 månader från avtalets sista giltighetsdag. Leverantören får själv bära kostnaderna för en sådan granskning om kundens information stämmer. Om informationen emellertid visar sig vara felaktig i någon större utsträckning skall kostnaderna bäras av kunden. Kunden skall på begäran och utan dröjsmål tillhandahålla samtliga dokument och all information som rimligen kan behövas för att leverantören skall kunna genomföra en sådan granskning.

§ 9 Immaterialrätt
Leverantören och/eller leverantörens licensgivare äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till tjänsten och tillhörande programvara, till exempel, men inte begränsat till alla patent, mönsterskydd och varumärken. Såvida inget annat överenskommits mellan parterna skall inget i dessa allmänna villkor tolkas som en överlåtelse av de förutnämnda rättigheterna, eller delar av dem, till kunden.

Kundens användning av tjänsten medför ingen överlåtelse av immaterialrättigheter eller någon annan rättighet till leverantören utöver rätten att använda materialet i samband med tillhandahållandet eller utvecklingen av tjänsten.

Leverantören skall säkerställa att användningen av tjänsten inte gör intrång i tredje parts immaterialrättigheter. Leverantören ansvarar för och åtar sig att hålla kunden skadeslös från eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot kunden för intrång i tredje parts rättigheter i samband med kundens användning av tjänsten i enlighet med avtalet. Leverantören skall dessutom kompensera kunden för alla extra kostnader och skadestånd som kunden åläggs att betala i samband med förlikningar eller domslut i samband med sådana intrång. En förutsättning för detta är att kunden utan dröjsmål underrättar leverantören om eventuella skadeståndsanspråk eller rättsliga åtgärder riktade mot kunden, och att leverantören ges tillfälle att själv bestämma hur sådana anspråk ska bemötas och förhandla

fram eventuella förlikningar och andra arrangemang. Oaktat annat som föreskrivs av de allmänna villkoren ska leverantören inte ansvara för kunduppgifter eller kundens användning eller behandling av sådana uppgifter i samband med användningen av tjänsten.

Kunden skall säkerställa att användningen av kunduppgifter inte gör intrång i tredje parts immaterialrättigheter. Kunden ansvarar för och åtar sig att hålla leverantören skadeslös från eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot leverantören för intrång i tredje parts rättigheter i samband med användningen av kunduppgifter eller annan information som lagras eller på annat sätt används av kunden inom ramen för avtalet. Kunden skall dessutom kompensera leverantören för alla extra kostnader och skadestånd som leverantören åläggs att betala i samband med förlikningar eller domslut i samband med sådana intrång. En förutsättning för detta är att leverantören utan dröjsmål underrättar kunden om eventuella skadeståndsanspråk eller rättsliga åtgärder riktade mot leverantören, och att kunden ges tillfälle att själv bestämma hur sådana anspråk ska bemötas och förhandla fram eventuella förlikningar och andra arrangemang.

§ 10 Leverantörens rätt att stänga av kunden från tjänsten
Leverantören äger en oinskränkt rätt att omedelbart att stänga av kunden från vidare användning av tjänsten eller att säga upp avtalet med omedelbart verkan om kunden skulle göra följande:

(1) behandla information inom ramen för tjänsten på ett sätt som gör intrång i tredje parts upphovsrätt eller andra rättigheter på ett sätt som bryter mot gällande lagstiftning eller som på annat sätt kan betraktas som oetiskt eller omoraliskt
(2) försöka förstöra, förvränga eller söka otillåten åtkomst till information under tjänstens användning utan leverantörens tillåtelse.

Leverantören skall dessutom vara berättigad till kompensation från kunden för eventuella förluster som uppstått som en följd av handlingar utförda av kunden som bryter mot artikel (1) och (2) här ovan.

§ 11 Ansvarsbegränsning
Om endera parten är förhindrad att fullgöra sina åtaganden i enlighet med avtalet på grund av någon omständighet som ligger utom partens kontroll, och som får följder som parten rimligen inte kunnat förutse eller förhindra – till exempel strejk, arbetsmarknadskonflikter, eldsvådor, naturkatastrofer, ändrade myndighetsföreskrifter, statliga ingripanden, nätverksfel eller fel på enheter utanför de egna datacentren, fel eller fördröjningar i underleverantörers tjänster som orsakats av någon av de ovan nämnda omständigheterna – skall parten inte vara tvingad att fullgöra sina åtaganden under den tid som sådana omständigheter råder. Om tjänsten är mestadels otillgänglig under en period på två på varandra följande månader på grund av sådana omständigheter (”force majeure”) skall endera parten äga rätt att säga upp avtalet utan skyldighet att kompensera den andra parten för avtalsbrott.

Den part som söker lättnader avtalet i enlighet med ovanstående skall underrätta den andra parten om att denne åberopar force majeure. Parten som åberopar force majeure skall utan dröjsmål underrätta den andra parten om detta, dels vid den tidpunkt då denne förutser eller inser vidden av omständigheterna som ger upphov till force majeure samt när hindren har avhjälpts eller försvunnit.

I detta fall ska ingen av parterna kunna hållas skadeståndsansvarig för indirekta skador som kan uppstå hos den andra parten eller tredje part på grund av den någon parts avtalsbrott. Parternas skadeståndsansvar skall aldrig överstiga ett aggregerat belopp motsvarande 15 % av de avgifter som kunden betalat till leverantören under den senaste tolvmånadersperioden. Inga av ovannämnda begränsningar skall kunna tillämpas i det fall kund bryter mot sina skyldigheter under paragraf 9 (Immaterialrätt).

§ 12 Ändringar i allmänna villkor eller tjänsten
Leverantören äger rätt att göra förändringar av https://www.sokopro.com/ och tjänsten i form av uppdateringar. Ändringar som kan implementeras utan besvär för kunden kan komma att implementeras när som helst. Leverantören skall inom rimlig tid underrätta kunden om alla övriga ändringar i form av ett meddelande på https://www.sokopro.com/ eller på något annat lämpligt sätt.

Om inget annat överenskommits mellan parterna skall leverantören äga rätt att göra tillägg till de allmänna villkoren när omständigheterna så kräver. Kunden skall underrättas om alla tillägg till de allmänna villkoren i enlighet med paragraf 12 häri i form av ett meddelande på https://www.sokopro.com/ eller på något annat sätt som är tydligt för kunden.

Om ett tillägg till de allmänna villkoren skulle leda till väsentliga olägenheter för kunden äger kunden rätt att säga upp avtalet från och med datumet för tilläggets ikraftträdande.

§ 13 Överlåtelser
Kunden får varken överlåta sina rättigheter eller överlåta eller delegera sina skyldigheter i enlighet med avtalet till någon annan part utan att först ha fått ett skriftligt godkännande från leverantören.

Leverantören äger rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter enligt detta avtal utan att behöva söka kundens godkännande. Leverantören får när som helst överlåta eller delegera sina skyldigheter i enlighet med avtalet till något annat företag i samma koncern.

§ 14 Avtalslängd och uppsägning
Båda parterna äger rätt att säga upp avtalet med en (1) månads varsel genom att skicka ett skriftligt meddelande till den andra parten.

Båda partnerna äger också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande i följande fall:

(a) om den andra parten på ett väsentligt sätt underlåtit att fullgöra sina åtaganden i enlighet med avtalet och inte åtgärdat detta (om möjligt att åtgärda) inom 15 dagar efter att ha mottagit en underrättelse om den första partens missnöje
(b) om den andra parten försätts i konkurs, ingår ackordsförfarande, genomgår rekonstruktion eller liknande insolvensförfarande eller upplöses eller likvideras.

Leverantören äger rätt att säga upp avtalet med 30 dagars varsel om leverantörens avtal med den huvudsakliga underleverantören av molntjänster som driver tjänsten skulle sägas upp.

Uppsägning måste tillhandahållas i skriftlig form för att vara giltig.

Leverantören måste ha raderat all information, inklusive prenumerantdata inom sex månader från avtalets sista giltighetsdatum. Om leverantören har behandlat personuppgifter i egenskap av kundens personuppgiftsbiträde skall sådana uppgifter hanteras i enlighet med det personuppgiftsbiträdesavtal som kunden ingått med SokoPro Oy.

§ 15 Gällande lagstiftning och tvistlösning
Avtalet och de allmänna villkoren är underkastade finsk lag.

Eventuella tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår i samband med detta avtal – eller avtalsbrott, uppsägning eller försök till ogiltighetsförklaring av avtalet – skall lösas genom skiljedomsförfarande administrerat av Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut i Helsingfors, Finland (”HCC”).

Regler för förenklat skiljeförfarande gäller, såvida inte HCC efter eget gottfinnande beslutar att de vanliga reglerna för skiljeförfarande ska användas efter att ha utvärderat fallets komplexitet, tvistebelopp och andra omständigheter. I det senare fallet skall HCC även avgöra huruvida skiljedomstolen ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandet äger rum i Helsingfors, Finland.

Oaktat det föregående skall leverantören alltid äga rätt att kräva in utestående och icke omtvistade belopp via inkasso, domstolsförfarande eller andra lämpliga åtgärder.