Användningsvillkor
 1. Allmänt

Dessa allmänna användningsvillkor (nedan kallade ”villkoren”) gäller för användningen av SokoPro-tjänsten som har utvecklats och tillhandahålls av Grano Oy (nedan kallat ”Grano”).

Användaren måste läsa dessa villkor noga innan han eller hon använder SokoPro-tjänsten. Dessa villkor gäller för alla användaråtgärder inom SokoPro-tjänsten. Användaren förbinder sig att följa dessa villkor oavsett vilken enhet han eller hon använder för att komma åt SokoPro-tjänsten. Användaren får inte använda SokoPro-tjänsten om inte han eller hon godkänner dessa villkor.

Villkoren fastställer parternas rättigheter och skyldigheter med avseende på SokoPro-tjänsten. Utöver detta omfattas användningen av SokoPro-tjänsten av alla övriga villkor avseende SokoPro-tjänsten som Grano kan ha infört och publicerat på sin egen webbplats på http://www.sokopro.com/, t.ex. villkoren i Granos integritetspolicy och cookiepolicy. Om dessa villkor och de övriga villkoren som nämns ovan motstrider varandra är det dessa villkor som gäller.

 1. Åtkomsträttighet och användarroller i SokoPro-tjänsten

För att använda SokoPro-tjänsten krävs registrering och tillhandahållande av de begärda personuppgifterna samt eventuellt annan identifierande information till Grano. Efter detta kan SokoPro-användar-ID och -lösenord (”användar-ID”) skapas och användningen starta. Användaren får inte avslöja sitt användar-ID. Användaren förbinder sig att lämna riktiga uppgifter vid registreringstillfället och att hålla informationen aktuell. Grano är inte skyldigt att verifiera personens rätt att företräda ett företag eller en grupp när han eller hon registrerar sig för SokoPro-tjänsten.

SokoPros supportavdelning och programvaruutvecklaren har följande roller:

 • Supportavdelningen ansvarar för den tekniska SokoPro-supporten.
 • SokoPros programvaruutvecklare ansvarar för produktunderhåll och -utveckling.
 • Supportavdelningen kan lägga till nya användare till ett projekt baserat på ett avtal med beställaren.
 • Supportavdelningen ansvarar för att öppna nya projekt..
 • Supportavdelningen ansvarar för att slutföra och arkivera projekt. Åtgärderna som beskrivs ovan utförs alltid utifrån beställarens begäran.
 • Supportavdelningen lägger till fler funktioner för projektanvändare utifrån beställarens begäran.

Projektadministratören har följande roll:

 • Projektadministratören är en SokoPro-användare som har utsetts av beställaren
 • Projektadministratören har fullständiga rättigheter att se hela innehållet i det aktuella projektet
 • Projektadministratören kan lägga till fler användare till ett projekt
 • Projektadministratören kan redigera projektets katalogstruktur hur som helst
 • Projektadministratören definierar användarnas katalogrättigheter i projektet. Det finns fyra typer av katalogrättigheter: inga rättigheter, skrivskyddade rättigheter, redigeringsrättigheter och borttagningsrättigheter
 • Projektadministratören kan använda alla de rättigheter som har beställts för projektet
 • Administratören kan lägga till rättigheter till parterna i projektet

Användaren har följande roll:

 • Användaren ansvarar för att utarbeta och spara planer i enlighet med de överenskomna instruktionerna.
 • Användaren ansvarar för filernas validitet, uppdateringar och borttagning.
 • Användaren arbetar med projektet inom ramen för de rättigheter och funktioner som beställaren har angett
 • Användaren kan begära fler rättigheter av den lokala projektadministratören för det specifika projektet eller av SokoPros supportavdelning om det avtalas separat med beställaren
 • SokoPros rättigheter är alltid projektspecifika.
 • Standardinställningen är att varje användare kan göra kopieringsbeställningar från det aktuella projektet
 • SokoPros användar-ID är personliga. Vid problem kan användarna kontakta SokoPros supportavdelning
 • Kunden ansvarar för att ha nödvändiga rättigheter för att spara filer i systemet. Kunden ansvarar för immateriella rättigheter och eventuella konsekvenser av intrång i sådana

Grano utvecklar ständigt SokoPro-tjänsten och dess funktioner och erbjuder SokoPro-tjänsten och dess innehåll i befintligt skick vid alla tidpunkter. Grano har rätt att ändra SokoPro-tjänstens funktioner och innehåll utan att söka separat godkännande.

 1. Användaransvar för användningen av SokoPro-tjänsten

Användaren måste förvara användar-ID och -lösenord på ett säkert sätt för att undvika obehörig användning, och måste utan dröjsmål meddela Grano om eventuella relaterade försummelser som han eller hon är medveten om.

Användaren kan när som helst säga upp sin registrering, i vilket fall användaren inte längre har tillgång till SokoPro-tjänsten. Användarens registrering upphör inte enbart av att användaren tar bort programvaran från enheten, utan användaren måste skicka ett meddelande till Grano om att han eller hon vill säga upp registreringen till den e-postadress som anges i slutet av dessa villkor. Grano kan säga upp användarens registrering eller begränsa åtkomsten till vissa delar av SokoPro-tjänsten om Grano har skälig anledning att tro att användaren överträder dessa villkor eller att användarens ID har utlämnats till externa parter.

 1. Hantering av personuppgifter

Grano hanterar personuppgifter som dataregisteransvarig för kundregistret i enlighet med den gällande dataskyddslagstiftningen. Användarnas personuppgifter behandlas och utlämnas på det sätt som beskrivs i integritetspolicyn för detta kundregister. Du kommer till integritetspolicyn genom att följa länken längst ned på SokoPro-webbplatsen.

https://www.sokopro.com/tietosuojaseloste/
https://www.sokopro.com/evastekaytannot/

 1. Rättigheter och restriktioner rörande användningen av SokoPro-tjänsten

Grano beviljar användaren en begränsad, icke-exklusiv och icke-överförbar användningsrätt till SokoPro-tjänsten.

SokoPro-tjänsten får endast användas i enlighet med de villkor och gällande lagar som är giltiga vid varje användningstillfälle, samt eventuella separata instruktioner och villkor som tillhandahålls i SokoPro-tjänsten.

Användaren har rätt att visa och bläddra i SokoPro-tjänsten och att använda funktionerna i SokoPro-tjänsten. Användaren får inte redigera eller reproducera SokoPro-tjänsten på något sätt eller dela, distribuera, överföra, offentligt visa eller på annat sätt publicera SokoPro-tjänsten eller delar av den som den är eller i redigerad form.

Användaren får inte använda SokoPro-tjänsten (i) för olagliga eller olämpliga åtgärder eller åtgärder som strider mot syftet med användningen av SokoPro-tjänsten, (ii) för åtgärder som är avsedda att avbryta driften av SokoPro-tjänsten, begränsa andra användares möjligheter att använda SokoPro-tjänsten eller på annat sätt störa SokoPro-tjänsten eller (iii) för att tillhandahålla falsk information.

Grano har rätt att utan föregående meddelande och vid valfritt tillfälle begränsa eller på annat sätt ändra funktionerna i eller användningen av SokoPro-tjänsten samt förhindra att användarna kommer åt SokoPro-tjänsten, exempelvis i följande situationer:

 1. Användaren försöker skada, hindra eller på annat sätt delta i åtgärder som försvagar webbplatsen, datasystemet, nätverket eller tjänsten.
 2. Användaren försöker använda tjänsten för att skicka eller dela material som innehåller virus, trojaner, maskar, skadade filer eller andra liknande program som kan skada någons egendom eller driften av någons dator.
 3. Användaren skapar anonyma användar-ID (beräknings-ID). Det att skapa anonyma användar-ID i programvarans databas och att dela anonyma ID till en tredje part strider mot god praxis för informationssäkerhet.
 4. Användaren skapar ett multiprojekt inom projektet. Varje projekt måste öppnas som ett eget separat projekt.
 5. Användaren undersöker, mappar eller testar SokoPro-systemets eller -nätverkets sårbarhet.
 6. Användaren bryter mot eller på annat sätt kringgår SokoPro-tjänstens säkerhets- och verifieringsprocedur.
 7. Användaren är ansvarig för att störa en användare, en värd eller ett nätverk genom att skicka ett virus, överbelasta eller genomföra en DDoS-attack genom att skicka skräppost eller översvämma en del av SokoPro-tjänsten med meddelanden
 8. Användaren använder tjänsten, söker efter användar-ID eller skapar ett användar-ID i SokoPro-tjänsterna via ett gränssnitt som inte stöds offentligt (t.ex. genom att systematiskt söka efter data eller skapa ett stort antal användar-ID).
 9. Användaren skickar ändrad, bedräglig eller falsk källinformation, eller förfalskar och nätfiskar
 10. Användaren marknadsför eller annonserar produkter eller tjänster som inte tillhör honom eller henne utan korrekt godkännande
 11. Användaren säljer tjänster utan specifikt tillstånd att göra det
 12. Användaren publicerar eller delar material som är olagligt, pornografiskt eller obscent, eller som innehåller extremt våld eller terroristmaterial, däribland terroristpropaganda
 13. Användaren visar intolerans eller hat mot en person eller en grupp människor baserat på ras, religion, etnicitet, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
 14. Användaren bryter mot lagen genom att lagra, publicera eller dela bedrägligt, otrevligt eller vilseledande material
 15. Användaren gör intrång i andra personers integritet eller rättigheter

Grano beviljar inte användaren några andra rättigheter till SokoPro-tjänsten än de som anges i dessa villkor. Användaren friar Grano, dess koncernföretag och alla dess chefer, anställda och andra företrädare från ansvar för eventuella fordringar som uppkommer i samband med användarens användning av SokoPro-tjänsten.

 1. Immateriella rättigheter

SokoPro-tjänsten tillhör Grano eller dess samarbetspartner, och den skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtal om immateriella rättigheter. Alla immateriella rättigheter med anknytning till SokoPro-tjänsten tillhör Grano eller dess samarbetspartner eller andra parter som anges i SokoPro-tjänsten.

 1. Bulletiner

Från tid till annan kan Grano publicera bulletiner i SokoPro-tjänsten eller skicka bulletiner angående SokoPro-tjänsten till användarens uppgivna e-postadress eller telefonnummer. Bulletiner anses ha mottagits inom sju (7) dagar efter att de skickats till användaren eller publiceras i SokoPro-tjänsten. Om användaren fortsätter att använda SokoPro-tjänsten vid denna tidpunkt anses användaren ha mottagit informationen oberoende av hur den levererades.

 1. SokoPro-tjänstens tillgänglighet och tekniska krav

För att använda SokoPro-tjänsten kan det krävas nedladdning av viss programvara som skapats av Grano eller en tredje part. SokoPro-tjänsten, vissa av dess funktioner samt driften av SokoPro-tjänsten kan vara beroende av nätverksanslutningar, kompatibiliteten hos de använda enheterna och stödda innehållsformat. Från tid till annan publicerar Grano uppdateringar som användarna ska ladda ned på sin enhet efter att ha aviserats om dem. Om inte detta sker kan följden bli att SokoPro-tjänsten inte går att använda.

SokoPro-tjänstens tillgänglighet kan variera och tjänsten tillhandahålls helt och hållet efter Granos eget gottfinnande, bl.a. vad gäller SokoPro-tjänstens geografiska dimensioner och språkversioner. Grano kan ändra och reparera SokoPro-tjänsten eller avbryta den helt eller delvis samt avbryta användningen av SokoPro-tjänsten under underhållsavbrott, exempelvis efter eget gottfinnande.

 1. Ansvarsbegränsningar

Grano strävar efter att kontinuerligt tillhandahålla SokoPro-tjänsten till användarna utan avbrott. Grano lämnar emellertid inga garantier när det gäller SokoPro-tjänstens funktionalitet eller innehåll, utan tillhandahåller sådant i befintligt skick.

Grano ansvarar inte för att SokoPro-tjänstens tillgänglighet är oavbruten, snabb eller felfri. Grano ansvarar inte heller för validitet, tillförlitlighet, fel, brister, felaktigheter eller andra fel när det gäller information och innehåll som skickas via SokoPro-tjänsten, eller för eventuella intrång i rättigheter. SokoPro-tjänsten, dess drift och vissa av dess funktioner kan vara beroende av nätverksanslutningar, kompatibiliteten hos de använda enheterna och stödda innehållsformat.

Grano ansvarar inte för direkta eller indirekta skador (däribland skador som orsakats av förlust av affärsverksamhet, avtal, intäkter eller information eller avbrott i affärsverksamheten) som orsakats av användningen av SokoPro-tjänsten eller innehållet, oförmåga att använda tjänsten eller innehållet eller annan användning eller brist därav av SokoPro-tjänsten eller innehållet, oavsett om skadorna härrör från ett avtal, intrång i rättigheter, slarv eller andra skäl, även om Grano tidigare har informerats om möjligheten för sådana skador.

Under alla omständigheter är Granos ansvar alltid begränsat till det maximala ansvar som anges i tvingande lagbestämmelser

 1. Ändringar av dessa villkor

Dessa villkor ska börja att gälla den 14 mars 2019 och förbli giltiga tills vidare. Grano förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter eget gottfinnande. Eventuella ändringar av dessa villkor blir giltiga när användaren har meddelats om ändringarna i SokoPro-tjänsten eller på annat sätt, varefter de börjar att gälla för användaråtgärderna i SokoPro-tjänsten.

 1. Villkorens giltighet

Om någon del av dessa villkor av någon orsak anses vara olaglig eller ogenomförbar påverkar inte det legaliteten eller verkställbarheten för de återstående delarna av dessa villkor.

 1. Reglerande lag och tvistelösning

Användningen av SokoPro-tjänsten och dessa villkor regleras av finsk lag, med undantag för kollisionsnormer. Parterna ska sträva efter att lösa eventuella meningsskiljaktigheter som härrör från dessa frågor, främst genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse nås inom en rimlig tidsperiod löses tvister i Helsingfors justitiehus som förstainstansrätt.

 1. Kontaktuppgifter

Tjänsten förvaltas och erbjuds av Grano Oy, med företags-ID 2197935-0.

Frågor som rör ovanstående skickas via e-post till:

helpdesk@sokopro.fi

eller per post till:

Grano Oy / SokoPro / Palveluehdot,

Vesikuja 4, 02200 Espoo, Suomi