Användarvillkor

 1. Allmän information

Dessa allmänna användarvillkor (nedan kallade ”Villkor”) tillämpas för användningen av SokoPro-Tjänsten som utvecklats och tillhandahålls av SokoPro Oy (nedan kallad ”SokoPro”).

Användaren bör noggrant bekanta sig med dessa Villkor före användningen av SokoPro-tjänsten. Villkoren är tillämpliga på alla Användarens handlingar i SokoPro-Tjänsten. Användaren förbinder sig att följa dessa Villkor oberoende av vilken enhet SokoPro-Tjänsten används på. Användning av SokoPro-Tjänsten är inte tillåten om Användaren inte godkänner dessa villkor.

Villkoren fastställer parternas rättigheter och skyldigheter gällande SokoPro-Tjänsten. Dessutom tillämpas på användningen av SokoPro-Tjänsten eventuella andra villkor, som har publicerats på webbplatsen http://www.sokopro.com/  som ägs av SokoPro, till exempel SokoPros integritetspolicy och villkoren för meddelande om cookie-policy. Ifall det uppstår en motstridighet mellan dessa Villkor och de sistnämnda ska dock dessa Villkor tillämpas i första hand.

 

 1. Behörighet till SokoPro-Tjänsten och användarroller

Användning av SokoPro-Tjänsten förutsätter registrering och överlämnande av begärda personuppgifter och andra identifieringsuppgifter till SokoPro innan ett användarnamn och lösenord för SokoPro-Tjänsten (”Användarnamn”) kan skapas och användningen kan påbörjas. Användaren är skyldig att hålla det Användarnamn som användaren har fått hemligt. Användaren förbinder sig att lämna korrekta uppgifter vid registreringen och att hålla dessa uppgifter uppdaterade. SokoPro har ingen skyldighet att kontrollera personens rätt att registrera sig som Användare av SokoPro-Tjänsten i egenskap av representant för ett företag eller en gemenskap.

SokoPros Administratör och applikationsutvecklare har följande roll:

 • Administratören ansvarar för det tekniska stödet av SokoPro.
 • SokoPros applikationsutvecklare ansvarar för underhåll och utveckling av produkten.
 • Genom ett avtal med beställaren av Tjänsten (Kund) kan Administratören lägga till nya användare i ett projekt.
 • Administratören ansvarar för öppnandet av nya projekt.
 • Administratören ansvarar för avslutande eller arkivering av projekt. Ovan nämnda åtgärder sker alltid på Kundens uppdrag.
 • Genom avtal med Kunden tillägger Administratören nya funktioner för projektets användare.

Projektets huvudanvändare har följande roll:

 • Projektets huvudanvändare är utnämnd av Kunden och är ansvarsperson av SokoPro.
 • Huvudanvändaren har full tillgång till allt innehåll i projektet i fråga.
 • Huvudanvändaren kan tillägga nya användare i projektet.
 • Huvudanvändaren kan ändra projektets katalogstruktur som hen vill.
 • Huvudanvändaren definierar användarnas katalogrättigheter i projektet. Det finns fyra olika typer av katalogrättigheter: inga rättigheter, läs-, och skrivrätt, samt rätt att ta bort användare.
 • Huvudanvändaren kan använda alla funktioner som beställts för projektet i fråga.
 • Huvudanvändaren kan tillägga funktioner åt parterna av projektet.

Användaren har följande roll:

 • Användaren ansvarar för utarbetandet och lagringen av planerna i enlighet med överenskomna anvisningar.
 • Användaren ansvarar för att filerna är korrekta, uppdaterade och tas bort.
 • Användaren arbetar i projektet med de rättigheter och funktioner som Kunden har anvisat.
 • Användaren kan begära ytterligare rättigheter till projektet i fråga från den lokala huvudanvändaren eller SokoPro-Administratören, om detta separat har avtalats om skriftligt med Kunden.
 • SokoPro-rättigheterna är alltid projektspecifika.
 • Varje användare kan som standard göra kopieringsbeställningar från projektet i fråga.
 • SokoPro-Användarnamn är personliga. Vid problem kan användaren kontakta SokoPro Helpdesk.
 • Kunden är ansvarig for att säkerställa de nödvändiga rättigheterna för att lagra filer i systemet. Kunden ansvarar för eventuella immateriella rättigheter och konsekvenserna av eventuella överträdelser av dessa.

SokoPro utvecklar kontinuerligt SokoPro-Tjänsten och dess funktioner och erbjuder SokoPro -Tjänsten och dess innehåll så som det är tillgängligt vid given tidpunkt. SokoPro har rätt att ändra funktionaliteter och innehåll i SokoPro-Tjänsten utan separat godkännande.

 1. Användarens ansvar för användningen av SokoPro-Tjänsten

Användaren ska iaktta försiktighet vid förvaringen av användarnamn och lösenord för att undvika överträdelser och ska utan dröjsmål underrätta SokoPro om alla överträdelser som Användaren får kännedom om.

Användaren kan när som helst avsluta sin registrering, vilket innebär att Användaren inte längre har tillgång till SokoPro-Tjänsten. Att bara radera programmet från Användarens dataenhet avslutar inte användarens registrering, utan Användaren måste skicka ett meddelande om avslutning till SokoPros e-postadress som anges i slutet av dessa Villkor. SokoPro kan avsluta Användarens registrering eller begränsa åtkomsten till vissa delar av SokoPro-Tjänsten om SokoPro har grundad anledning att tro att Användaren har brutit mot Villkoren eller att Användarnamnen har kommit till utomståendes kännedom.

 1. Behandling av personuppgifter

SokoPro behandlar personuppgifter på det sätt som är tillåtet och förpliktat enligt gällande lagstiftning om personuppgifter och fungerar som personuppgiftsansvarig för sitt kundregister. Användarnas personuppgifter kommer att behandlas och överlåtas på det sätt som beskrivs i registerbeskrivningen för detta kundregister. Denna registerbeskrivning kan hittas bakom länken längst ner på SokoPros webbplats.

https://www.sokopro.com/sv/integritetspolicy/
https://www.sokopro.com/sv/cookiepolicy/

 1. Rättigheter och begränsningar för användningen av SokoPro-Tjänsten

SokoPro ger Användaren en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar nyttjanderätt till SokoPro-Tjänsten.

SokoPro-Tjänsten får endast användas i enlighet med de då gällande Villkoren och tillämplig lag, samt eventuella instruktioner och villkor som eventuellt tillhandahålls separat på SokoPro-Tjänsten.

Användaren har rätt att titta på och bläddra i SokoPro-Tjänsten och använda funktionerna i SokoPro-Tjänsten. Användaren får inte redigera eller reproducera SokoPro-Tjänsten på något sätt, och inte heller helt, delvis eller i ändrad form, distribuera, sprida, överföra, offentligt visa eller på annat sätt offentliggöra SokoPro-Tjänsten.

Användaren får inte använda SokoPro-Tjänsten (i) för aktiviteter som är olagliga, otillbörliga eller strider mot det syfte för vilket SokoPro-Tjänsten tillhandahålls, (ii) för aktiviteter som är avsedda att avbryta funktionen av SokoPro-Tjänsten, störa andra Användares tillgång till SokoPro-Tjänsten eller på annat sätt störa funktionen av SokoPro-Tjänsten, eller (iii) för att tillhandahålla falsk information.

SokoPro har rätt att utan förhandsmeddelande när som helst begränsa eller på annat sätt ändra funktionerna eller användningen av SokoPro-Tjänsten och blockera Användarens tillgång till SokoPro-Tjänsten av legitima skäl, bland annat i följande situationer:

 1. Användaren försöker skada, förstöra eller på annat sätt delta i aktiviteter som försämrar webbplatsen, datorsystemet, nätverket eller tjänsten;
 2. Användaren försöker använda tjänsten för att överföra eller på annat sätt göra sådant material tillgängligt, som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, korrupta filer eller liknande program som kan skada funktionen eller egendomen hos en dator;
 3. Användaren skapar anonymt identifieringsnamn (beräkningskod). Observera att det strider mot god säkerhetspraxis att skapa anonyma identifieringsnamn i programvarudatabasen och att dela anonyma identifieringsnamn med en tredje part;
 4. Användaren skapar ett multiprojekt inom ett projekt. Varje projekt ska öppnas som ett separat projekt;
 5. Användaren undersöker, identifierar eller testar sårbarheten i SokoPro-systemet eller nätverket;
 6. Användaren bryter mot eller på annat sätt kringgår SokoPro-Tjänstens säkerhets- eller autentiseringsförfarande;
 7. Användaren gör sig skyldig till att störa eller avbryta en Användare eller värd eller ett nätverk genom att till exempel skicka ett virus, överbelasta, inleda en översvämningsattack, skicka skräppost eller bombardera någon del av SokoPro-Tjänsterna med meddelanden;
 8. Användaren använder tjänsten, söker efter eller skapar ett Användarnamn för SokoPro-Tjänsterna på annat sätt än genom allmänt stödda gränssnitt (till exempel genom att samla in eller skapa ett stort antal användarnamn).
 9. Användaren lämnar in förändrad, bedräglig eller falsk källinformation, inklusive förfalskning och phishing;
 10. Användaren marknadsför eller gör reklam för andra produkter eller tjänster än sina egna utan vederbörligt tillstånd;
 11. Användaren säljer tjänster om hen inte har ett uttryckligt tillstånd till;
 12. Användaren lägger upp eller distribuerar material som är olagligt, pornografiskt eller oanständigt, eller som innehåller extremt våld eller terroristverksamhet, inklusive terroristpropaganda;
 13. Användaren uttrycker intolerans eller hetsar till hat mot en person eller en grupp av personer på grund av ras, religion, etniskt ursprung, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller funktionshinder;
 14. Användaren bryter mot lagen, inklusive genom att lagra, publicera eller distribuera bedrägligt, stötande eller vilseledande material;
 15. Användaren kränker andra personers integritet eller rättigheter.

SokoPro ger inte Användaren några andra rättigheter till SokoPro-Tjänsten än de rättigheter som uttryckligen anges i dessa Villkor. Användaren befriar SokoPro och dess dotterbolag samt alla deras ledare, anställda och andra representanter från ansvar i samband med alla anspråk som uppstår till följd av Användarens användning av SokoPro-Tjänsten.

 1. Immateriella rättigheter

SokoPro-Tjänsten är SokoPros eller dess partners egendom och skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag. Alla immateriella rättigheter i SokoPro-Tjänsten ägs av SokoPro eller dess samarbetspartners eller av aktörer som på annat sätt förekommer i SokoPro-Tjänsten.

 1. Tillgännagivanden

SokoPro kan publicera tillkännagivanden på SokoPro-Tjänsten från tid till annan och SokoPro kan också skicka tillkännagivanden till Användaren om SokoPro-Tjänsten till den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som Användaren har angett. Meddelanden ska anses ha mottagits sju (7) dagar efter att de skickats till Användaren eller inkluderats i SokoPro-Tjänsten. Om Användaren sedan fortsätter att använda SokoPro-Tjänsten ska Användaren anses ha mottagit tillkännagivandet, oavsett överföringssätt.

 1. Tillgänglighet och tekniska förutsättningar för SokoPro-Tjänsten

Användning av SokoPro-Tjänsten kan kräva nedladdning av viss programvara som utvecklats av SokoPro eller tredje part. SokoPro-Tjänsten, vissa av dess funktioner och SokoPro-Tjänstens funktion kan vara beroende av nätverksanslutningar, kompatibiliteten hos de enheter som används och de innehållsformat som stöds. SokoPro kan från tid till annan släppa uppdateringar, som Användarna rekommenderas att ladda ner till sin dataenhet när de underrättas, eftersom underlåtenhet att ladda ner uppdateringar kan leda till att SokoPro-Tjänsten blir oanvändbar.

Tillgängligheten till SokoPro-Tjänsten kan variera och är helt och hållet upp till SokoPro att bestämma, inklusive den geografiska räckvidden och språkversionerna av SokoPro-Tjänsten. SokoPro kan efter eget omdöme ändra, korrigera eller avsluta SokoPro-tjänsten, helt eller delvis, och avbryta SokoPro-tjänsten inklusive under underhållsavbrott.

 1. Begränsning av ansvar

SokoPro strävar efter att se till att SokoPro-Tjänsten alltid är tillgänglig för Användaren utan avbrott och störningar. SokoPro lämnar dock ingen garanti för funktionaliteten eller innehållet i SokoPro-Tjänsten, utan dessa tillhandahålls i befintligt skick.

SokoPro ansvarar inte för att SokoPro-Tjänsten är tillgänglig för Användaren utan avbrott, i rätt tid eller utan fel. SokoPro ansvarar inte heller för korrekthet, tillförlitlighet, fel, utelämnanden, oklarheter eller andra brister i den information eller det innehåll som överförs i SokoPro-Tjänsten, och inte heller för rättigheternas okränkbarhet. SokoPro-Tjänsten, dess funktion eller vissa av dess funktioner kan vara beroende av nätverksanslutningar, kompatibiliteten hos de använda enheterna och de innehållsformat som stöds.

SokoPro är inte ansvarig för direkta, indirekta, följd-, eller andra skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av affärer, kontrakt, vinster, data eller avbrott i verksamheten), som uppstår till följd av användning av eller oförmåga att använda SokoPro-Tjänsten eller innehållet, eller någon annan användning av eller oförmåga att använda SokoPro-Tjänsten eller innehållet, oavsett om det grundar sig på avtal, skadestånd, försumlighet eller annat, även om SokoPro i förväg har informerats om möjligheten av sådana skador.

Under alla omständigheter är SokoPros ansvar alltid begränsat till det högsta ansvar som gäller enligt tvingande lagstiftning.

 1. Ändring av Villkoren

Dessa Villkor träder i kraft den 16.3.2023 och gäller tills vidare. SokoPro förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor enligt eget omdöme. Ändringar av Villkoren träder i kraft när ändringarna meddelas på SokoPro-Tjänsten eller på annat sätt till Användaren, varefter de kommer att gälla för Användarens handlingar i SokoPro-Tjänsten.

 1. Villkorens giltighet

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara olaglig eller ogenomförbar av någon orsak, påverkas inte lagligheten eller verkställbarheten av resten av dessa Villkor på något sätt.

 1. Tillämplig lag och tvistlösning

Användningen av SokoPro-Tjänsten och dessa Villkor regleras av finsk lag, med undantag för dess bestämmelser om lagvalsregler. Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister om dessa frågor i första hand genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse kan nås inom rimlig tid ska tvisterna avgöras i Helsingfors tingsrätt som första instans.

 1. Kontaktuppgifter

Tjänsten underhålls och tillhandahålls av SokoPro Oy, vars företagsnummer är 3214780-8.

Förfrågningar i samband med ovanstående kan skickas antingen via e-post till

info@sokopro.fi

eller per post till:

SokoPro Oy

Keilaranta 6, 02150 Esbo, Finland