Käyttöehdot

Nämä Yleiset ehdot sääntelevät Toimittajan ja Asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia https://www.sokopro.com/-sivustolla saatavilla olevia palveluja ja materiaaleja käytettäessä.

§ 1 Määritykset
Sopimus” tarkoittaa Palvelua koskevaa sopimusta tai erillistä sopimusta, jonka Osapuolet tekevät https://www.sokopro.com/-sivustoa koskien ja jota nämä Yleiset ehdot sääntelevät.

Asiakas” tarkoittaa Osapuolta, joka on solminut sopimuksen Toimittajan kanssa.

Asiakastiedot” tarkoittaa dataa, piirustuksia tai muita tietoja tai asiakirjoja, joita Asiakas siirtää, tallentaa, muokkaa tai muutoin käsittelee Toimittajan palvelimilla Palvelun puitteissa.

Yleiset ehdot” tarkoittaa näitä yleisiä ehtoja.

https://www.sokopro.com/” tarkoittaa https://www.sokopro.com/-verkkosivustoa ja sen sisältöä sekä Toimittajan muita sivustoja, joilla on Toimittajan kunkin toimintamaan mukainen verkkotunnus.

Osapuoli” tarkoittaa joko Toimittajaa tai Asiakasta, ja ”Osapuolet” viittaa niihin molempiin.

Palvelu” tarkoittaa Toimittajan Asiakkaalle erilaisten tilaustyyppien kautta tarjoamaa yhtä tai useampaa ohjelmistosovellusta.

Toimittaja” tarkoittaa SokoPro Oy:tä (Y-tunnus 3214780-8).

§ 2 Lisenssi
Tämä Sopimus tehdään erillisenä asiakirjana Asiakkaan ja Toimittajan välillä tai Asiakkaan toimesta https://www.sokopro.com/-sivuston kautta.

Mikäli toinen asiakas tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuutta käyttää tuotetta, johon mainitulla toisella asiakkaalla on Toimittajan lisenssi, Toimittaja myöntää Asiakkaalle yksinoikeudettoman, ei-siirrettävän ja määräaikaisen lisenssin käyttää tarjottua tuotetta. Myönnetty lisenssi umpeutuu viimeistään tuotetta koskevan alkuperäisen lisenssin umpeutuessa. Nämä Yleiset ehdot sääntelevät soveltuvin osin Asiakkaan lisenssiä käyttää tässä osiossa tarkoitettua tuotetta.

Mikäli Asiakkaalle tarjotaan Palvelun kautta mahdollisuutta tilata tiedonjakopalveluja, Asiakkaan ja kyseessä olevan jakelijan on solmittava erillinen jakelusopimus. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan ja jakelijan välillä tehdystä sopimuksesta tai sen asianmukaisesta toteuttamisesta.

§ 3 Palvelun laatu
Palvelu on niin sanottu Software as a Service (SaaS) -ratkaisu, ja Toimittaja tarjoaa Palvelun käyttöön tarvittavat sovellukset internetin välityksellä.

Suunnitellut palvelukatkot tapahtuvat yleensä viikonloppuisin tai arkipäivinä välillä 20:00–6:00 CET. Toimittajan on ilmoitettava Asiakkaalle suunnitellusta palvelukatkosta viimeistään kaksi päivää etukäteen ilmoittamalla asiasta https://www.sokopro.com/-palvelun kirjautumissivulla tai muulla sopivalla tavalla. Palvelun suunniteltuja palvelukatkoja voidaan toteuttaa enintään 12 kertaa vuodessa, mutta yksittäinen katko ei voi kestää kuutta tuntia pidempään.

Suunnittelemattomilla katkoilla tarkoitetaan häiriöitä, joiden aikana Palvelu ei ole Asiakkaan käytettävissä ja joita Toimittajan ei olisi ollut mahdollista ennakoida ja ilmoittaa asiakkaalle. Toimittajalla on aina oikeus toiminnan tai turvallisuuden varmistamisen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Mikäli Palvelussa havaitaan vika, Toimittajan on korjattava vika niin pian kuin käytännössä mahdollista. Mikäli Asiakas havaitsee palvelussa vian, sen tulee viipymättä ilmoittaa asiasta Toimittajalle.

Toimittajan vastuu vioista ja sovitun palvelutason alituksista ei koske vikoja ja virheitä, jotka aiheutuvat seuraavista seikoista:

(a) tekijät, jotka ovat Sopimuksen mukaan Asiakkaan vastuulla;

(b) tekijät, jotka ovat Toimittajan Palveluun liittyvän vastuun ulkopuolella; tai

(c) virukset tai muut turvallisuuteen liittyvät hyökkäykset edellyttäen, että Toimittaja on toteuttanut varotoimet sovittujen vaatimusten mukaisesti tai, mikäli vaatimuksista ei ole sovittu, Toimittaja on toteuttanut varotoimet sovellettavien ammatillisten normien mukaisesti.

§ 4 Asiakastiedot
Toimittajan on pidettävä yllä korkeaa turvallisuustasoa, jolla estetään Asiakastietojen luvaton tarkastelu ja käyttö.

Toimittajan tulee varmistaa, että Asiakastiedot varmistetaan vähintään 24 tunnin välein ja että tiedostojen varmuuskopioita säilytetään turvallisessa ja suojatussa paikassa vähintään 30 päivää.

Toimittaja ja sen mahdolliset alihankkijat saavat käyttää Asiakastietoja vain Palvelun tarjoamiseen liittyviin tarkoituksiin.

Toimittajalla on oikeus tuhota Asiakastiedot:

(1) Sopimuksen umpeutumisen jälkeen,
(2) mikäli Asiakas laiminlyö Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan;
(3) mikäli Toimittaja huomaa tai perustellusti epäilee Asiakkaan käsitelleen tietoja tavalla, joka voidaan katsoa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien tai immateriaalioikeuksien loukkaukseksi tai muulla tavoin vastuuttomaksi tai epäeettiseksi; tai
(4) mikäli Asiakas muulla kuin kohdassa (3) kuvatulla tavalla jättää noudattamatta sovellettavaa lakia tai muuta lakia tai määräystä, joka koskee osana Palvelua tai https://www.sokopro.com/-sivustolla käsiteltäviä tietoja.

Toimittajalla on oikeus teknisistä syistä siirtää tietoja https://www.sokopro.com/-sivustolta mille tahansa muulle tallennusvälineelle. Varmuuskopioituja tietoja voidaan noutaa Asiakkaan pyynnöstä, mutta näissä tapauksissa toimenpide laskutetaan sovellettavan hinnaston mukaisesti tai muulla Osapuolien kesken sovitulla tavalla.

§ 5 Luottamuksellisuus
Molemmat Osapuolet sitoutuvat suojaamaan toiselta Osapuolelta saatuja Luottamuksellisia tietoja asianmukaisesti ja yhtä huolellisesti kuin omia salassa pidettäviä tietojaan. ”Luottamukselliset tiedot” tarkoittaa kaikkia luonteeltaan luottamuksellisiksi katsottavia tietoa, joihin sisältyvät Sopimus, Palveluun liittyvä dokumentaatio ja Osapuolien liiketoimintoja koskevat tiedot, joita Osapuolet voivat saada toisiltaan Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai käyttämättä hyväkseen Luottamuksellisia tietoja muutoin kuin alla mainituilla tavoilla. Luottamuksellisia tietoja saa luovuttaa ainoastaan johtajille, työntekijöille, konsulteille tai kumppaneille, jotka tarvitsevat niitä Palvelun tarjoamisen tai käytön mahdollistamiseksi tai kumman tahansa Osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi. Luovuttaessaan Luottamuksellisia tietoja johtajalle, työntekijälle, konsultille tai kumppanille Osapuolen on varmistettava, että tietojen vastaanottaja on sitoutunut salassapitovelvoitteeseen, joka kaikilta olennaisilta osiltaan vastaa Sopimuksessa asetettua salassapitovelvoitetta. Osapuolien yllä määritetty salassapitovelvoite ei koske Luottamuksellisten tietojen luovuttamista tapauksissa, joissa Osapuoli pystyy osoittamaan, että (a) tiedot ovat olleet laillisesti vastaanottavan Osapuolen hallussa ennen luovutusta eikä niitä koskevaa salassapitovelvoitetta ole, (b) vastaanottava Osapuoli on saanut tiedot kolmannelta osapuolelta, jolla ei ole salassapitovelvoitetta, (c) tiedot ovat tulleet yleisesti saataville muutoin kuin salassapitovelvoitteen rikkomuksen kautta tai (d) Osapuolen on luovutettava tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle tuomioistuimen päätöksen, sovellettavan lain tai määräyksen perusteella tai johtuen säännöstöstä arvopaperipörssissä, jossa sen (tai sen tytäryhtiön) osake on listattuna tai kaupankäynnin kohteena. Havaitessaan, että Luottamuksellisia tietoja on käytetty tai luovutettu luvatta, Osapuolen on viipymättä ilmoitettava asiasta toiselle Osapuolelle. Tässä asetettu salassapitovelvoite pysyy voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen. Ellei toisin määräävää sopimusta ole voimassa, Toimittajalla on kuitenkin oikeus viitata Asiakkaaseen omana asiakkaanaan myynti- ja markkinointitoimintojen yhteydessä viestintäkanavasta tai -välineestä riippumatta. Toimittajalla on myös oikeus käyttää Asiakkaan tuotemerkkejä ja logoja näissä yhteyksissä.

§ 6 Henkilötietojen käsittely
Asiakkaalla on oikeus kerätä Asiakkaan työntekijöiltä ja yhteyshenkilöiltä henkilötietoja, joita Toimittaja tarvitsee Sopimukseen liittyvien velvoitteidensa toteuttamiseen. SokoPro Oy käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjän ominaisuudessa noudattaen Toimittajan tietosuojamenettelyä, joka on saatavilla osoitteessa https://www.sokopro.com/.

Toimittajalla on oikeus muuttaa tunnisteita ja muita käyttäjiin liittyviä tietoja, mikäli se katsoo tämän tarpeelliseksi toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä syistä.

Jos Toimittaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja osana Palvelua, Asiakas katsotaan tässä yhteydessä rekisterinpitäjäksi ja Toimittaja henkilötietojen käsittelijäksi. Näissä tapauksissa Toimittajan ja Asiakkaan välillä solmitaan erillinen tietojenkäsittelysopimus, joka koskee Asiakkaan henkilötietojen käsittelyä.

§ 7 Asiakkaan velvollisuudet
Asiakkaan vastuulla on hankkia Palvelun käytön edellyttämät laitteet ja ohjelmistot.

Palvelua käyttäessään Asiakas sitoutuu noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä erityisesti liittyen Palvelun tai https://www.sokopro.com/-sivuston puitteissa lähetettävään, tallennettavaan tai muutoin käsiteltävään tietoon. Asiakkaan tulee varmistaa, että sen tietojenkäsittelytoimet eivät loukkaa tekijänoikeuslaissa tai muissa sovellettavissa laeissa kolmansille osapuolille myönnettyjä oikeuksia. Mikäli Asiakas käyttää ohjelmistoja, esityksiä, piirustuksia tai muita tuotoksia, jotka se on saanut käyttöönsä Palvelun kautta, Asiakkaan on varmistettava, että sillä on oikeus käyttää niitä.

Asiakas on vastuussa kaikista Palvelun puitteissa tekemistään toimista ja Asiakkaan käyttäjänimien ja tunnisteiden käytöstä https://www.sokopro.com/-sivustolla.

Asiakkaalla on velvollisuus varmistaa, ettei missään Palvelun yhteydessä välitetyissä tiedostoissa tai muissa tietosisällöissä ole viruksia tai muita virheitä, jotka voivat vaikuttaa Palvelun toimintaan tai suorituskykyyn.

Mikäli Asiakkaan tiedostojen tai muiden tietosisältöjen todetaan häiritsevän Palvelun toimintaa tai suorituskykyä, Toimittaja voi estää Asiakasta käyttämästä Palvelua siihen asti, kunnes häiriö on poistettu.

§ 8 Maksut ja auditoinnit
Asiakkaan on maksettava Toimittajalle Palvelun käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei Osapuolien välillä kirjallisesti toisin sovita. Hintojen mahdollista korotuksista ilmoitetaan https://www.sokopro.com/-sivuston kautta tai muulla Asiakkaan kannalta selkeällä tavalla viimeistään 30 päivää ennen voimaantuloa.

Ellei Osapuolien välillä toisin sovita, Toimittaja laskuttaa kaikki Palveluun liittyvät maksut kuukausittain etukäteen vuotuisia tilauksia lukuun ottamatta. Asiakkaan tulee suorittaa maksu 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Toimittajalla on oikeus muuttaa mainittuja maksuehtoja, mikäli Asiakkaan taloudellinen tilanne heikkenee.

Asiakkaan laskuja koskevat vastalauseet huomioidaan ainoastaan, jos ne saadaan viimeistään 10 päivän kuluttua laskun päivämäärästä.

Erääntyneistä maksuista peritään määräpäivästä alkaen viivästyskorkoa korkolain (633/1982) tai mahdollisen korvaavan lainsäädännön mukaisesti.

Toimittajalla on oikeus estää Asiakasta käyttämästä Palvelua, mikäli Asiakas kirjallisesta maksumuistutuksesta huolimatta jättää erääntyneen summan maksamatta Toimittajalle. Jos Asiakas mainitun keskeytyksen jälkeen maksaa erääntyneen summan ja haluaa palauttaa käyttöoikeutensa Palveluun, Asiakkaan on ensin suoritettava Toimittajalle uudelleenavausmaksu. Tämä maksu ei koskaan voi olla suurempi kuin Asiakkaan maksettavaksi määrätty kuukausimaksu.

Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi Asiakkaan toistuvien maksuhäiriöiden takia tai Asiakkaan maksun viivästyessä yli 15 päivää. Asiakkaan tulee korvata Toimittajalle kaikki mahdollisen maksuhäiriönsä aiheuttamat menetykset.

Toimittajalla on oikeus tarvittaessa toteuttaa auditointi Asiakkaan Palvelun hinnoitteluperusteeksi tarjoamien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Auditointi voidaan tehdä myös, jos on syytä epäillä mainittujen tietojen muuttuneen. Mikäli auditointi toteutetaan, Toimittajalla on oikeus hankkia ulkoinen tarkastaja avukseen. Auditointeja voidaan tehdä Sopimuksen voimassa olon aikana sekä 12 kuukauden kuluessa sen umpeutumisesta. Toimittaja vastaa kaikista auditoinnin kustannuksista, jos Asiakkaan antamat tiedot todetaan oikeellisiksi. Jos tiedoissa havaitaan oleellisia virheitä, Asiakas vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Asiakkaan on pyydettäessä viipymättä toimitettava kaikki sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka Toimittajan voidaan kohtuudella katsoa tarvitsevan auditoinnin toteuttamiseksi.

§ 9 Immateriaalioikeudet
Toimittaja ja/tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki Palveluun ja siihen liittyviin ohjelmistoihin kytkeytyvät oikeudet, joihin sisältyvät rajoituksetta muun muassa immateriaalioikeudet, patentit, tekijänoikeudet, mallisuojat ja tavaramerkit. Ellei Osapuolien välillä toisin sovita, minkään näiden Yleisten ehtojen lausekkeen ei voida tulkita siirtävän Asiakkaalle mitään yllä mainituista oikeuksista kokonaan tai osittain.

Asiakkaan käyttäessä Palvelua Toimittajalle ei siirry mitään Asiakastietoihin liittyviä immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia paitsi oikeus käyttää tietoja Palvelun tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Toimittajan on varmistettava, ettei Palvelun käyttö loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Toimittajan suojaus- ja korvausvastuu Asiakasta kohtaan kattaa kaikki vaateet, jotka liittyvät kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaukseen Asiakkaan tämän Sopimuksen mukaisen Palvelun käytön yhteydessä. Toimittajan on myös korvattava Asiakkaalle kaikki mahdolliset kustannukset ja vahingot, jotka tuomioistuimen päätös tai sovintoratkaisu velvoittaa Asiakkaan maksamaan mainitun loukkauksen takia. Tämä Toimittajan vastuu edellyttää, että Asiakas ilmoittaa Toimittajalle viipymättä kaikista Asiakkaalle esitetyistä vaateista tai sitä vastaan nostetuista kanteista ja että Toimittajalle annetaan yksinomainen oikeus päättää vaateita tai kanteita vastaan järjestettävistä puolustustoimista ja neuvotella asiaan liittyvistä sovintoratkaisuista tai muista järjestelyistä. Mistään näiden Yleisten ehtojen poikkeavista lausekkeista huolimatta Toimittaja ei ole vastuussa Asiakastiedoista tai tavoista, joilla Asiakas käyttää tai käsittelee niitä Palvelun käytön yhteydessä.

Asiakkaan on varmistettava, ettei Asiakastietojen käyttö loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan suojaus- ja korvausvastuu Toimittajaa kohtaan kattaa kaikki vaateet, jotka liittyvät kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaukseen Asiakastietojen käytön yhteydessä tai muiden sellaisten tietojen yhteydessä, joita Asiakas tallentaa tai käyttää Palvelun puitteissa. Toimittajan on myös korvattava Asiakkaalle kaikki mahdolliset kustannukset ja vahingot, jotka tuomioistuimen päätös tai sovintoratkaisu velvoittaa Asiakkaan maksamaan tällaisen loukkauksen perusteella. Tämä Asiakkaan vastuu edellyttää, että Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle viipymättä kaikista Toimittajalle esitetyistä vaateista tai sitä vastaan nostetuista kanteista ja että Asiakkaalle annetaan yksinomainen oikeus päättää vaateita tai kanteita vastaan järjestettävistä puolustustoimista ja neuvotella asiaan liittyvistä sovintoratkaisuista tai muista järjestelyistä.

§ 10 Toimittajan oikeus keskeyttää Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun
Toimittajalla on rajoittamaton oikeus keskeyttää Palvelun käyttö Asiakkaalta tai purkaa Sopimus päättymään välittömästi, mikäli Asiakas:

(1) käsittelee tietoja Palvelun puitteissa tavalla, joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita sovellettavan lain mukaisia oikeuksia tai joka muutoin katsotaan epäeettiseksi tai moraalittomaksi.

(2) ilman Toimittajan lupaa yrittää tuhota tai vääristää tietoja tai päästä niihin käsiksi Palvelun käytön aikana.

Toimittajalla on myös oikeus saada Asiakkaalta korvaus kaikista menetyksistä tapauksissa, joissa Asiakas rikkoo yllä olevia ehtoja (1) ja (2).

§ 11 Vastuunrajoitus
Mikäli Osapuoli ei pysty täyttämään Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan itsestään riippumattomista syistä eikä tapahtumia ja niiden seurauksia ole ollut kohtuudella mahdollista ennakoida tai estää (esimerkiksi salamaniskut, työmarkkinariidat, tulipalot, luonnonkatastrofit, hallintoviranomaisten määräyksien muutokset, hallintoviranomaisten väliintulot, verkko- tai laiteviat sen omien datakeskusten ulkopuolella taikka alihankkijoiden toiminnan virheet tai viiveet minkään yllä mainitun syyn takia), kyseessä oleva Osapuoli vapautetaan velvoitteistaan siihen asti, kunnes olosuhteet taas mahdollistavat velvoitteiden täyttämisen. Mikäli Palvelun käyttö häiriintyy olennaisesti yli kahden kuukauden ajaksi minkään yllä mainitun syyn seurauksena (”Ylivoimainen este”), kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus joutumatta maksamaan toiselle Osapuolelle vahingonkorvauksia sopimusrikkomuksesta.

Tämän kohdan mukaista vapautusta hakevan Osapuolen on ilmoitettava toiselle Osapuolelle olosuhteista, joiden se katsoo muodostavan Ylivoimaisen esteen. Ilmoitus on tehtävä viipymättä, kun Osapuoli havaitsee tai sen olisi tullut havaita mahdollinen Ylivoimaisen este. Osapuolen on myös viipymättä ilmoitettava Ylivoimaisen esteen muodostavien olosuhteiden päättymisestä.

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle tai kolmannelle osapuolelle mistään välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Osapuolen rikkomuksesta tätä Sopimusta vastaan. Kummankaan Osapuolen korvausvastuu Sopimuksen puitteissa ei voi ylittää kokonaissummaa, joka vastaa 15% Asiakkaan Toimittajalle 12 kuukauden aikana suorittamista maksuista. Mikään yllä mainituista rajoituksista ei kuitenkaan päde Asiakkaan rikkomuksiin, jotka liittyvät kohtaan 9 (Immateriaalioikeudet).

§ 12 Yleisten ehtojen tai Palvelun muutokset
Toimittajalla on oikeus muokata https://www.sokopro.com/-sivustoa ja Palvelua päivityksillä. Asiakkaan toimintaa häiritsemättömiä muutoksia voidaan tehdä milloin tahansa. Muista muutoksista on ilmoitettava Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa https://www.sokopro.com/-sivuston kautta tai muulla asianmukaisella tavalla.

Ellei Osapuolien välillä toisin sovita, Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä Yleisiä ehtoja parhaaksi katsomallaan tavalla. Asiakkaalle on ilmoitettava kaikista Yleisten ehtojen muutoksista https://www.sokopro.com/-sivuston kautta tai muulla Asiakkaan kannalta selkeällä tavalla.

Mikäli Yleisten ehtojen muutos aiheuttaa merkittävää haittaa Asiakkaalle, sillä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään päivänä, jona kyseisen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan.

§ 13 Siirrot
Asiakas ei saa siirtää tässä Sopimuksessa määritettyjä oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan toiselle Osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta.

Toimittajalla on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa osittain tai kokonaan ilman Asiakkaan hyväksyntää. Toimittaja voi myös halutessaan milloin tahansa siirtää Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle taholle.

§ 14 Voimassaolo ja irtisanominen
Kumpi tahansa Osapuoli voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle.

Kumpi tahansa Osapuoli voi myös purkaa Sopimuksen välittömästi kirjallisella sopimuksella seuraavissa tapauksissa:

(a) mikäli toinen Osapuoli olennaisesti laiminlyö Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä korjaa asiaa (jos asia on korjattavissa) 15 päivän kuluessa laiminlyöntiä koskevasta huomautuksesta; tai

(b) mikäli toinen Osapuoli ajautuu konkurssiin, velkasaneeraukseen, liiketoimintojen uudelleenjärjestelyyn, vastaaviin maksukyvyttömyysmenettelyihin, selvitystilaan tai liiketoiminnan purkamiseen.

Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen 30 päivän irtisanomisajalla, mikäli sen sopimus Palvelua varten käytettävien pilvipalveluiden pääasiallisen toimittajan kanssa päättyy.

Ainoastaan kirjalliset irtisanomis- ja purkuilmoitukset katsotaan päteviksi.

Toimittajan on poistettava kaikki asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien Asiakastiedot, viimeistään kuusi kuukautta Sopimuksen päättymisen jälkeen. Mikäli Toimittaja on käsitellyt henkilötietoja Asiakkaan tietojenkäsittelijänä, käsiteltyjen tietojen osalta on noudatettava Asiakkaan ja SokoPro Oy:n välillä solmittua tietojenkäsittelysopimusta.

§ 15 Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Sopimukseen ja näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki tästä Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaateet taikka Sopimuksen rikkomiseen, irtisanomiseen tai pätemättömyyteen liittyvät asiat selvitetään viime kädessä Helsingin kauppakamarin välimieslautakunnan välimiesmenettelyn kautta.

Nopeutetun välimiesmenettelyn säännöt pätevät, ellei Helsingin kauppakamari katso tapauksen kaikki asianhaarat, riitautettu rahamäärä ja muut olosuhteet huomioiden, että välimiesmenettelyn säännöt pätevät kyseiseen tapaukseen. Jälkimmäisessä tapauksessa Helsingin kauppakamari päättää myös, koostuuko välimiestuomioistuin yhdestä vai kolmesta välimiehestä. Välimiesmenettelyn oikeuspaikka on Helsinki.

Yllä mainitusta huolimatta Toimittajalla on aina oikeus pyrkiä perimään riitauttamattomia saataviaan hallinnollisten perintämenettelyjen tai oikeustoimien kautta.