Käyttäjäehdot

1.Yleistä

Näitä yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan SokoPro Oy:n (jäljempänä ”SokoPro”) kehittämän ja tarjoaman SokoPro-Palvelun käyttöön.

Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen SokoPro-Palvelun käyttämistä. Ehtoja sovelletaan kaikkiin Käyttäjän toimiin SokoPro-Palvelussa. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja riippumatta siitä, millä laitteella SokoPro-Palvelua käytetään. SokoPro-Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Ehtoja.

Ehdot määrittelevät osapuolten SokoPro-Palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi SokoPro-Palvelun käyttöön sovelletaan SokoPron mahdollisia muita SokoPro-Palveluun liittyviä ehtoja, jotka on julkaistu SokoPron omistamilla internet-sivuilla http://www.sokopro.com/, kuten esimerkiksi SokoPron tietosuojaselosteen ja evästekäytäntöjä koskevan ilmoituksen ehtoja. Mikäli nämä Ehdot ja viimeksi mainitut muut ehdot sisältävät keskenään ristiriitaisia ehtoja, sovelletaan kuitenkin ensisijaisesti näitä Ehtoja.

2. Käyttäjän vastuu SokoPro-Palvelun käytöstä

Käyttäjän tulee noudattaa huolellisuutta käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisessä väärinkäytösten välttämiseksi ja ilmoittaa SokoProlle viivytyksettä kaikista Käyttäjän tietoon tulevista näitä koskevista väärinkäytöksistä.

Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa rekisteröityneenä olon, jolloin Käyttäjällä ei enää ole pääsyä SokoPro-Palveluun. Käyttäjän tulee lähettää lopettamista koskeva ilmoitus SokoProlle näiden Ehtojen lopussa olevaan sähköpostiosoitteeseen. SokoPro voi lopettaa Käyttäjän rekisteröitymisen tai rajoittaa pääsyä joihinkin SokoPro-Palvelun osiin, jos SokoProlla on perusteltu syy uskoa Käyttäjän rikkoneen Ehtoja tai Käyttäjän tunnusten joutuneen ulkopuolisten tietoon.

3. Henkilötietojen käsittely

SokoPro käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien asiakasrekisterinsä rekisterinpitäjänä. Käyttäjien henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan tämän asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin. Tämä rekisteriseloste löytyy SokoPron internet-sivujen alalaidassa olevan linkin takaa.

https://www.sokopro.com/tietosuojaseloste/
https://www.sokopro.com/evastekaytannot/

4. SokoPro-Palvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset

SokoPro myöntää Käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen ja siirtokelvottoman käyttöoikeuden SokoPro-Palveluun.

SokoPro-Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä SokoPro-Palvelussa mahdollisesti erikseen annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata SokoPro-Palvelua sekä käyttää SokoPro-Palveluun sisältyviä ominaisuuksia. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää SokoPro-Palvelua millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa SokoPro-Palvelua.

Käyttäjä ei saa käyttää SokoPro-Palvelua (I) lainvastaisiin, sopimattomiin tai SokoPro-Palvelun käyttötarkoituksen vastaisiin toimiin, (II) toimintaan, jonka tarkoituksena on keskeyttää SokoPro-Palvelun toiminta, vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää SokoPro-Palvelua tai muutoin häiritä SokoPro-Palvelun toimintaa, eikä (III) väärien tietojen antamiseen.

SokoProlla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta, milloin tahansa rajoittaa tai muuten muuttaa SokoPro-Palvelun ominaisuuksia tai käyttöä sekä perustellusta syystä estää Käyttäjän pääsy SokoPro-Palveluun mm. seuraavissa tilanteissa:

 1. Käyttäjä yrittää vahingoittaa tai haitata tai muutoin osallistuu toimintaan, joka heikentää sivustoa, tietokonejärjestelmää, verkkoa tai palvelua;
 2. Käyttäjä yrittää käyttää palvelua sellaisen materiaalin lähettämiseksi tai muutoin saataville tuomiseksi, joka sisältää viruksia, troijalaisia, matoja, korruptoituneita tiedostoja tai muita vastaavia ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa jonkun tietokoneen toimintaa tai omaisuutta;
 3. Käyttäjä tutkii, kartoittaa tai testaa SokoPro-järjestelmän tai verkoston haavoittuvuutta;
 4. Käyttäjä murtaa tai muutoin kiertää SokoPro-Palvelun turvallisuus- tai todennusmenettelyn;
 5. Käyttäjä syyllistyy jonkun käyttäjän tai isännän tai jonkin verkoston häirintään tai keskeyttämiseen esimerkiksi lähettämällä viruksen, ylikuormittamalla, tekemällä tulvahyökkäyksen, lähettämällä roskapostia tai pommittamalla jotakin SokoPro-Palveluiden osaa viesteillä;
 6. Käyttäjä käyttää palvelua, etsii tai luo Käyttäjätunnuksen SokoPro-Palveluihin muutoin kuin julkisesti tuettujen rajapintojen kautta (esimerkiksi ”haravoimalla” tai luomalla suuria määriä käyttäjätunnuksia)
 7. Käyttäjä lähettää muutettuja, petollisia tai valheellisia lähdetietoja, mukaan lukien väärentäminen ja tietojenkalastelu;
 8. Käyttäjä markkinoi tai mainostaa muita kuin omia tuotteitaan tai palveluitaan ilman asianmukaista valtuutusta;
 9. Käyttäjä myy palveluita, jos hänellä ei ole siihen nimenomaista valtuutusta;
 10. Käyttäjä julkaisee tai jakaa sellaista materiaalia, joka on lainvastaista, pornografista tai jossa on äärimmäisiä väkivaltaisuuksia tai terroritoimintaa, mukaan lukien terrorismipropagandaa;
 11. Käyttäjä kohdistaa suvaitsemattomuutta tai kylvää vihaa johonkuhun ihmiseen tai johonkin ihmisryhmään rodun, uskonnon, etnisen alkuperän, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella;
 12. Käyttäjä rikkoo lakia, mukaan lukien syyllistyy vilpillisen, loukkaavan tai harhaanjohtavan materiaalin säilyttämiseen, julkaisemiseen tai jakamiseen;
 13. Käyttäjä loukkaa muiden ihmisten yksityisyyttä tai oikeuksia.

SokoPro ei myönnä Käyttäjälle mitään muita oikeuksia SokoPro-Palveluun kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Käyttäjä vapauttaa SokoPron ja sen konserniyhtiöt sekä kaikki niiden johtajat, työntekijät ja muut edustajat vastuusta liittyen kaikkiin vaatimuksiin, jotka aiheutuvat Käyttäjän SokoPro-Palvelun käyttämisestä.

5. Immateriaalioikeudet

SokoPro-Palvelu on SokoPron tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota muun muassa tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki SokoPro-Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat SokoProlle tai sen yhteistyökumppaneille tai SokoPro-Palvelussa muuten ilmeneville tahoille.

6. Tiedotteet

SokoPro saattaa julkaista SokoPro-Palvelussa aika ajoin tiedotteita ja SokoPro voi myös lähettää Käyttäjälle SokoPro-Palvelua koskevia tiedotteita Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon. Tiedotteet katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun ne on lähetetty Käyttäjälle tai sisällytetty SokoPro-Palveluun. Mikäli Käyttäjä jatkaa tällöin SokoPro-Palvelun käyttöä, katsotaan Käyttäjän vastaanottaneen tiedotteet niiden lähetystavasta riippumatta.

7. SokoPro-Palvelun saatavuus ja tekniset edellytykset

SokoPro-Palvelun käyttäminen saattaa edellyttää tiettyjen SokoPron tai kolmannen osapuolten kehittämien ohjelmistojen lataamista. SokoPro-Palvelu, jotkut sen ominaisuudet sekä SokoPro-Palvelun toiminta voivat olla riippuvaisia verkkoyhteyksistä, käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisällön formaateista. SokoPro julkaisee aika ajoin päivityksiä, jotka Käyttäjien on suositeltavaa ladata päätelaitteeseensa niistä tiedon saatuaan, sillä päivitysten lataamatta jättäminen voi johtaa siihen, ettei SokoPro-Palvelua enää ole mahdollista käyttää.

SokoPro-Palvelun saatavuus voi vaihdella ja on yksinomaan SokoPron päätettävissä, mukaan lukien SokoPro-Palvelun maantieteellinen ulottuvuus ja kieliversiot. SokoPro voi yksinomaisen harkintansa mukaan muuttaa ja korjata SokoPro-Palvelua tai lopettaa sen kokonaisuudessaan tai osittain sekä keskeyttää SokoPro-Palvelun käytön muun muassa huoltotaukojen aikana.

8. Vastuunrajoitukset

SokoPro pyrkii siihen, että SokoPro-Palvelu on Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. SokoPro ei kuitenkaan myönnä mitään takuita SokoPro-Palvelun toimivuudesta tai sen Sisällöstä, vaan ne tarjotaan sellaisina kuin ne ovat.

SokoPro ei vastaa siitä, että SokoPro-Palvelu on Käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. SokoPro ei myöskään vastaa SokoPro-Palvelussa välitettävien tietojen tai Sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta. SokoPro-Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia verkkoyhteyksistä, käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisällön formaateista.

SokoPro ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai muista vahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat SokoPro-Palvelun tai Sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai SokoPro-Palvelun tai Sisällön minkäänlaisesta muusta hyödyntämisestä tai hyödyntämättä jättämisestä, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka SokoProlle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Joka tapauksessa SokoPron vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

9. Muutokset Ehtoihin

Nämä ehdot tulevat voimaan 27.04.2022  ja ovat voimassa toistaiseksi. SokoPro pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun muutoksista on ilmoitettu SokoPro-Palvelussa tai muutoin Käyttäjälle, minkä jälkeen niitä sovelletaan Käyttäjän toimintoihin SokoPro-Palvelussa.

10. Ehtojen pätevyys

Jos jokin näiden Ehtojen kohta todetaan millä tahansa perusteella lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ei tämä vaikuta millään tavoin näiden Ehtojen laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin.

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

SokoPro-Palvelun ja näiden Ehtojen käyttämiseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan näitä asioita koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä kohtuullisessa ajassa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

12. Yhteystiedot

Palvelua ylläpitää ja sen tarjoaa SokoPro Oy, jonka Y-tunnus on 3214780-8.

Pyynnöt edellä mainittuihin liittyen voi toimittaa joko sähköpostitse

helpdesk@sokopro.fi

tai postitse osoitteeseen:

SokoPro Oy / SokoPro / Palveluehdot,

Vesikuja 4, 02200 Espoo, Suomi