Blogi Okategoriserad

De fem viktigaste utmaningarna för hållbar utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen

I alla nordiska länder har redan införts, eller kommer att införas lagstadgade krav på klimatbedömningar som gäller alla nybyggnadsprojekt för vilka det söks bygglov. Lagkravet kräver en redovisning av framtida fastigheters klimatpåverkan. Målet med kravet är tydligt: ​​att minska byggnaders koldioxidavtryck under hela deras livscykel.

Klimatet och miljön är ofta det första man tänker på när man pratar om hållbar utveckling. Klimatet är dock bara en av många utmaningar inom byggbranschen och även andra aspekter måste beaktas för att nå hållbarhet.

Vi har samlat de fem viktigaste utmaningarna för hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

1. Hållbar stadsutvekling. För ett hållbart samhälle är det viktigt att se till att alla invånare har råd med anständiga bostäder och livskvalitet. Många nordiska städer lider av en kontinuerlig bostadsbrist, vilket kan leda till betydande ojämlikhet samt hindra ekonomisk tillväxt. För att mildra bostadsbristen är det nödvändigt att förkorta tiden från byggidé till färdig plan, till byggstart och hela vägen till idrifttagning.

2. Effektiv planerings- och byggprocess. En effektiv planerings- och byggprocess är avgörande för att påskynda byggandet. Processen skulle kunna effektiviseras till exempel genom att ge byggbranschens verksamhetsutövare ett större ansvar i planprocessen, vilket görs i nära samarbete med kommunerna. Digitaliserad informationshantering kan också öka resurseffektiviteten, eftersom digitala projektbanker möjliggör effektiv informationsdistribution, vilket i sin tur underlättar planering och informationsutbyte i byggprocessen.

3. Klimatneutralitet. De nordiska länderna arbetar hårt för att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn. I Sverige till exempel, står bygg- och fastighetssektorn för cirka 20 procent av landets klimatutsläpp, varav en femtedel främst är tillverkning av material och produkter relaterade till användning och förvaltning av byggnader. Branschen har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med 50 procent till 2030 genom att elektrifiera och effektivisera produktions- och transportprocesser, öka användningen av förnybara bränslen i produktion och transporter samt planera cirkulära flöden och effektiv användning av resurser. Målet är att växthusutsläppen ska vara noll netto till 2045.

4. Hållbar användning av material. Nästan hälften av växthusgasutsläppen i bygg- och fastighetsbranschen kommer från materialanvändning. Samhället har idag ett ohållbart förhållande till val och användning av material, vilket kräver ett större socialt ansvar i leverantörskedjor. Tillsammans behöver vi skapa giftfria och återanvändbara materialflöden som är mer effektiva i både planering och användning.

5. Mångfald på arbetsplatser. År 2020 noterades i projektet Construction Blueprint att endast 8,2 procent av alla EU:s bygg- och fastighetsarbetare är kvinnor. Alla ska dock känna sig välkomna i byggbranschen. Byggarbetsplatser bör göra förändringar i den fysiska arbetsmiljön och uppmuntra en atmosfär som respekterar allas prestationer och mångfald. En ökad mångfald främjar utvecklingen av hela branschen, vilket i sin tur främjar effektivare och säkrare arbetssätt. 

Åtgärder för att främja hållbar utveckling bör påbörjas redan nu! SokoPro är Finlands ledande projektbank, som stärker samarbetet och ger dig möjlighet att hantera informationen i ett byggprojekt under hela dess livscykel.